• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

  Община Ружинци е разположена в Северозападна България. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг – с община Брусарци (област Монтана), на югозапад и запад – с общините Чупрене и Белоградчик.

Територията на община Ружинци обхваща площ от 232 кв.км., което представлява 0.214% от територията на страната.
Административен център е с. Ружинци, който се намира на 54 км от областния град Видин. В административно- териториалните граници на общината са включени 10 населени места – селата Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец и Черно поле.
Релефът на общината е равнинен и полупланински. Средната надморска височина е 255,1 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5oС, средногодишните валежи – 560 л/м3.
Преобладаващи почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви.
През територията на общината преминава река Лом. Дял във водния баланс на община Ружинци заемат и трите язовира в землищата на селата Гюргич, Дражинци и Дреновец.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4 339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5 274 дка.
На територията на община Ружинци има обявени защитени природни обекти – вековни дървета на възраст над 200 години.
В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с. Ружинци.
Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир.

  В И З И Я

  Община Ружинци – обновена и привликателна за живот европейска община с модерна инфраструктура, икономически растеж и заетост, подобрено качество на живот и устойчиво развитие.
  Население на община Ружинци по постоянен и настоящ адрес към 15.12.2011 г.

Населено място
Постоянен адрес
Настоящ адрес
Постоянен и настоящ
адрес в същото НМ
С. БЕЛО ПОЛЕ 877 860 752
С. ГЮРГИЧ 232 256 203
С. ДИНКОВО 151 146 110
С. ДРАЖИНЦИ 176 192 148
С. ДРЕНОВЕЦ 1492 1489 1295
С. ПЛЕШИВЕЦ 205 241 175
С. РОГЛЕЦ 23 29 19
С. РУЖИНЦИ 940 852 749
С. ТОПОЛОВЕЦ 191 294 146
С. ЧЕРНО ПОЛЕ 293 275 224
ОБЩО 4580 4634 3821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци   >>>тук>>>

Заповед за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение, слух, затруднение в предвиждането >>>тук>>>

Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

***************************

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

Дата на публикуване 13.09.2019 г.

****************************

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.   >>>тук>>>

Дата на публикуване 12.09.2019 г.

***************************

Уважаеми съграждани,
Съгласно &153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента /16 юли 2019г./ за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

с.Бело поле
с.Дреновец
Дата на публикуване 03.09.2019 г.

***************************

Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>

***************************

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за определяне съставите на Общинска избирателна комисия на територията на община Ружинци за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.   >>>тук>>>

Указ № 163 от 10.07.2019 г. /ДВ бр.56 от 16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

******************************************************************************************************************************

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАСРОЧЕНИ НА ДАТА 26.05.2019 Г.

Заповед за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение, слух, затруднение в предвиждането >>>тук>>>

Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>

Указ № 53 от 19.03.2019 г. /ДВ бр.24 от 22.03.2019 г./ за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България >>>тук>>>

**********************

ПОКАНА до партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.04.2019 г.

***********************

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК в община Ружинци

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

**********************

Списък на заличените лица от избирателните списъци   >>>тук>>>