• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

ДОГОВОР № 05/321/01230 от 19.11.2012 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Проект „Електронно обслужване на гражданите и бизнеса посредством информационен център в община Ружинци

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РУЖИНЦИ

с.Ружинци 3930, ул.”Георги Димитров” №31 , тел.: 09324/ 22 83 факс: 09324 21 83, rujinci@abv.bg

ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ПО ПРОЕКТА: >>>>>>>>>>