Център за административно обслужване на община Ружинци  >>>тук>>>

****************************************************************************************************************************

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И УСЛУГИ

Интернешънъл асет банк АД, офис Белоградчик:
BIC: IABGBGSF;
IBAN: BG20 IABG 7496 8400 2681 00,

Кодове за вид плащане  >>>тук>>>

*****************

Анкетни карти за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Ружинци >>>тук>>>

******************************************************************************

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ

 • Административни услуги „Зелена система“
 • Административни услуги „Кадастър“
 • Административни услуги „Контрол по строителството“
 • Административни услуги „Местни данъци и такси“
 • Административни услуги „Реклама“
 • Административни услуги „Селско стопанство и екология“
 • Административни услуги „Социални дейности“
 • Административни услуги „Транспорт“
 • Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“
 • Административни услуги Нотариална дейност
 • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 • Административно-технически услуги Общинска собственост
 • Административно-технически услуги Устройство на територията
 • Правни и административно-технически услуги