? /*This file is part of Finocorp child theme. All functions of this file will be loaded before of parent theme functions. Learn more at https://codex.wordpress.org/Child_Themes. Note: this function loads the parent stylesheet before, then child theme stylesheet (leave it in place unless you know what you are doing.) */ add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'finocorp_enqueue_child_styles'); function finocorp_enqueue_child_styles() { wp_enqueue_style( 'finocorp-parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css',array('bootstrap','fino-skin-red','owl-carousel','fino-owl-theme-default','fino-responsive'), '', 'all'); wp_enqueue_style( 'finocorp-main',get_stylesheet_directory_uri() . '/css/main.css',array('fino-skin-red'), '', 'all'); }
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/obshtina/public_html/wp-content/themes/finocorp/functions.php:1) in /home/obshtina/public_html/wp-content/plugins/http-security/include/http-headers.php on line 23

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/obshtina/public_html/wp-content/themes/finocorp/functions.php:1) in /home/obshtina/public_html/wp-content/plugins/http-security/include/http-headers.php on line 72

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/obshtina/public_html/wp-content/themes/finocorp/functions.php:1) in /home/obshtina/public_html/wp-content/plugins/http-security/include/http-headers.php on line 83

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/obshtina/public_html/wp-content/themes/finocorp/functions.php:1) in /home/obshtina/public_html/wp-content/plugins/http-security/include/http-headers.php on line 84

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/obshtina/public_html/wp-content/themes/finocorp/functions.php:1) in /home/obshtina/public_html/wp-content/plugins/http-security/include/http-headers.php on line 85

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/obshtina/public_html/wp-content/themes/finocorp/functions.php:1) in /home/obshtina/public_html/wp-content/plugins/http-security/include/http-headers.php on line 86
Администрация – Община Ружинци
  • e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

 

Инвестиционен профил на община Ружинци >>>тук>>>

Правилник за дейността на общински съвет за намаляване на риска от бедствия Ружинци >>>тук>>>

Заповед за определяне на състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Правила за поведение и действие на населението при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Информация по ЗДОИ

Лица от община Ружинци определени да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, съгласно ЗДОИ и § 18 от ПР на ЗДОИ  >>>тук>>>

Списък на категориите информация по ЗДОИ >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2017 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2018 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2019 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2020 г. >>>тук>>>

Сигнали и предложения, касаещи управлението на отпадаците може да подавате на тел. 09324/ 2283 и e-mail: rujinci@abv.bg

Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Харта на клиента на община Ружинци >>>тук>>>

Правила за пропускателен режим в сградата на община Ружинци >>>тук>>>

Структура на Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Устройствен правилник за организация и дейността на общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Стратегия за управление на риска в община Ружинци >>>тук>>>

Политика за поверителност и защита на личните данни в Община Ружинци  >>>тук>>>

Вътрешни правила за защита на личните данни в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в общинска администрация Ружинци /отм./ >>>тук>>>

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Ружинци  >>>тук>>>

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Административни услуги и анкетни карти за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за деловодната дейност в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за заплатите на служителите в община Ружинци >>>тук>>>

Сигнали за корупционно поведение и нарушения извършвани от служители на Общинска администрация Ружинци  >>>тук>>>

Сигнали за конфликт на интереси за служители на Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност >>>тук>>>

Вътрешни правила за допускане, събеседване и подбор на кандидати за заемане на длъжността „Кметски наместник“ в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за служебни карти в община Ружинци >>>тук>>>

Вътрешни правила за дейността на учрежденски архив на община Ружинци >>>тук>>>

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ

Списък на лица заемащи публична длъжност в Общинска администрация Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>

 

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на лица заемащи публична длъжност в Общинска администрация Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на лица заемащи публична длъжност- кметове на община и кметства в Община Ружинци подали декларации по чл. 12 от ЗУПКИ  >>>тук>>

 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в община Ружинци >>>тук>>>

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на лица заемащи публични длъжности в Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>