• e-mail: rujinci@abv.bg

    тел. 09324 2283, факс 09324 2604

  • 3930 с. Ружинци, обл. Видин

    ул. „Георги Димитров” № 31

  • Обяви и съобщения

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ружинци, област Видин (2017 – 2019) >>>тук>>>

*************

Система за прием на деца в първи клас в училищата на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата: 03.01.2017 г.

***************

УЧИЛИЩА

СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци

3930, с. Ружинци, ул.“Горан Ценов “ №2

тел. 09324/ 22 93, e-mail: ou_rujinci@abv.bg

Услугите предоставяни от СУ „Н. Й. Вапцаров“ с.Ружинци, с подробна информация и образци на заявления може да видите >>>тук>>>

**********************

СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – С.РУЖИНЦИ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.

*************

СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – С.РУЖИНЦИ

ОБЯВЯВА ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА /ПЪРВО КЛАСИРАНЕ/

12.07.2019 г. от 08,00 ч. до 16,00 ч.

15.07.2019 г. от 08,00 ч. до 16,00 ч.

16.07.2019 г. от 08,00 ч. до 14,00 ч.

****************

СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – С.РУЖИНЦИ

Изпълнява Проект BG05M2ОP001-2.011-0001„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма, график, групи, брой участници и ръководители по проекта >>>тук>>>

*************

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, С.РУЖИНЦИ, ОБЩ.РУЖИНЦИ, ОБЛ.ВИДИН

СУ „Никола Й. Вапцаров“, с.Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Ремонт на СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци“.

Срок за получаване на оферти: 17.07.2019 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 18.07.2019 г. от 10:00  часа в Стаята на директора на училището, на адрес с. Ружинци, п. к. 3930, ул. „Горан Ценов” №2.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.07.2019 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9089961 >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.07.2019 г.

Удължаване на срока за получаване на оферти до 16,00 ч. на 23.07.2019 г.

Отваряне на офертите: 24.07.2019 г. от 08:30  часа в Стаята на директора на училището, на адрес с. Ружинци, п. к. 3930, ул. „Горан Ценов” №2.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9090433 >>тук>>>

Дата на публикуване: 18.07.2019 г.

*****

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител >>тук>>>

Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

**************************

Договор за изпълнение на поръчката >>тук>>>

Дата на публикуване: 07.08.2019 г.

*************************

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци“, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения и образци >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 02.07.2019 г. 16.00 часа.

Дата на публикуване: 25.06.2019 г.

***********************************************************************************************************************************

СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец

3920, с. Дреновец ул. „Георги Димитров“ 130

тел. 09369/ 81 23, e-mail: sou_drenovec@abv.bg

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – СОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С.ДРЕНОВЕЦ, ОБЩ.РУЖИНЦИ, ОБЛ.ВИДИН

************************

Публична покана за провеждана процедура от СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец за избор на изпълнител за доставка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от 1-ви до 8 клас включително на училище СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9034775.

Срокът· за получаване на офертите –· 28.10.2014 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 29.10.2014 г. от 11:00· часа в в сградата на СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец, ул. „Георги Димитров” № 130, обл. Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>

Дата на публикуване: 16.10.2014 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>

Дата на публикуване: 31.10.2014 г.

************

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бело поле

3961, с. Бело поле, ул.“Витко Иванов“ №10

тел. 09325/ 22 17, e-mail: ou_belo_pole@dir.bg

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ “Изгрев” – с. Ружинци

3930, с. Ружинци, ул. “Боян Статев” №2

тел. 09324/ 23 98

ДГ “ИЗГРЕВ” – С. РУЖИНЦИ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.

*********************************************************************************************************************************

ДГ “Палавници” – с. Дреновец,

3920, с. Дреновец, ул. “Спортист” 2Б

тел. 0884/ 794 951

ДГ “ПАЛАВНИЦИ” – С. ДРЕНОВЕЦ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.

 

*********************************************************************************************************************************

ДГ “Детелина” – с. Черно поле

3922, с. Черно поле, ул. “Георги Димитров”

тел. 0884/ 704 937

 

*********************************************************************************************************************************

ДГ “Щурче” – с. Бело поле

3961, с. Бело поле

тел. 0884/ 704 936

ДГ “ ЩУРЧЕ” – С. БЕЛО ПОЛЕ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.