МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

Насърчавайте детето да бъде активно.

Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

**************************

Обръщение от СУ,,Никола Йонков Вапцаров,,- с.Ружинци

Уважаеми родители и ученици

Във връзка с обявеното извънредно положение е важно да обединим усилия, за а успешно приключване на учебната година. За тази цел е необходимо да започнем обучение от разстояние в електронна среда.

Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата ви да мотивираме учениците, да се запознават с учебното съдържание, предоставено им по различни канали от учителите им. Предвид дългият период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.

От понеделник 16.03.2020 г. учебните занятия продължават от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения график на учебните часове. Учителите ще използват различни електронни платформи https://classroom.google.com   онлайн и офлайн, електронни учебници и образователни ресурси, имейли, а в краен случай –учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната допълнителна информация. За учениците, които не разполагат с необходимите устройства и интернет, учителят ще се обажда по телефона за да постави своите задачи и да отговаря на въпросите ви.

Скъпи ученици, нека да използваме предстоящите седмици, забавлявайки се онлайн, заедно да затвърдим и упражним учебния материал по всички учебни предмети. Това ще подпомогне за успешното полагане на вашите изпити и успешното приключване на учебната година.

Директор:

/Милен Михайлов/

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА 16-29.03.2020година .

Учебен час Ученици от I до IV клас
1 9:00-9:20
2 9:30-9:50
  Голямо междучасие
3 10:10-10:30
4 10:40-11:00
5 11:10-11:30
6 11:40-12:00

 

Учебен час Ученици от V до XII клас
1 9:00-9:30
2 9:40-10:10
3 10:20-10:50
4 11:00-11:30
5 11:40-12:10
  Обедна почивка
6 13:00-13:30
7 13:40-14:10
8 14:20-14:50

********************************

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ружинци, област Видин (2017 – 2019) >>>тук>>>

*************

Система за прием на деца в първи клас в училищата на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата: 03.01.2017 г.

***************

УЧИЛИЩА

СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци

3930, с. Ружинци, ул.“Горан Ценов “ №2

тел. 09324/ 22 93, e-mail: [email protected]

Услугите предоставяни от СУ „Н. Й. Вапцаров“ с.Ружинци, с подробна информация и образци на заявления може да видите >>>тук>>>

**********************

СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – С.РУЖИНЦИ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.

*************

СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – С.РУЖИНЦИ

ОБЯВЯВА ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА /ПЪРВО КЛАСИРАНЕ/

12.07.2019 г. от 08,00 ч. до 16,00 ч.

15.07.2019 г. от 08,00 ч. до 16,00 ч.

16.07.2019 г. от 08,00 ч. до 14,00 ч.

****************

СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – С.РУЖИНЦИ

Изпълнява Проект BG05M2ОP001-2.011-0001„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма, график, групи, брой участници и ръководители по проекта >>>тук>>>

*************

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, С.РУЖИНЦИ, ОБЩ.РУЖИНЦИ, ОБЛ.ВИДИН

СУ „Никола Й. Вапцаров“, с.Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Ремонт на СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци“.

Срок за получаване на оферти: 17.07.2019 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 18.07.2019 г. от 10:00  часа в Стаята на директора на училището, на адрес с. Ружинци, п. к. 3930, ул. „Горан Ценов” №2.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.07.2019 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9089961 >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.07.2019 г.

Удължаване на срока за получаване на оферти до 16,00 ч. на 23.07.2019 г.

Отваряне на офертите: 24.07.2019 г. от 08:30  часа в Стаята на директора на училището, на адрес с. Ружинци, п. к. 3930, ул. „Горан Ценов” №2.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9090433 >>тук>>>

Дата на публикуване: 18.07.2019 г.

*****

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител >>тук>>>

Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

**************************

Договор за изпълнение на поръчката >>тук>>>

Дата на публикуване: 07.08.2019 г.

*************************

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци“, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения и образци >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 02.07.2019 г. 16.00 часа.

Дата на публикуване: 25.06.2019 г.

***********************************************************************************************************************************

СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец

3920, с. Дреновец ул. „Георги Димитров“ 130

тел. 09369/ 81 23, e-mail: [email protected]

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – СОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, С.ДРЕНОВЕЦ, ОБЩ.РУЖИНЦИ, ОБЛ.ВИДИН

************************

Публична покана за провеждана процедура от СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец за избор на изпълнител за доставка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от 1-ви до 8 клас включително на училище СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9034775.

Срокът· за получаване на офертите –· 28.10.2014 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 29.10.2014 г. от 11:00· часа в в сградата на СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец, ул. „Георги Димитров” № 130, обл. Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>

Дата на публикуване: 16.10.2014 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>

Дата на публикуване: 31.10.2014 г.

************

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бело поле

3961, с. Бело поле, ул.“Витко Иванов“ №10

тел. 09325/ 22 17, e-mail: [email protected]

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ “Изгрев” – с. Ружинци

3930, с. Ружинци, ул. “Боян Статев” №2

тел. 09324/ 23 98

ДГ “ИЗГРЕВ” – С. РУЖИНЦИ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.

*********************************************************************************************************************************

ДГ “Палавници” – с. Дреновец,

3920, с. Дреновец, ул. “Спортист” 2Б

тел. 0884/ 794 951

ДГ “ПАЛАВНИЦИ” – С. ДРЕНОВЕЦ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.

 

*********************************************************************************************************************************

ДГ “Детелина” – с. Черно поле

3922, с. Черно поле, ул. “Георги Димитров”

тел. 0884/ 704 937

 

*********************************************************************************************************************************

ДГ “Щурче” – с. Бело поле

3961, с. Бело поле

тел. 0884/ 704 936

ДГ “ ЩУРЧЕ” – С. БЕЛО ПОЛЕ

Обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години.

Срок за подаване на предложения – 16,00 ч. на 20.06.2019 г.

Заповед за откриване на процедурата >>>тук>>>

Обявление за процедура >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.06.2019 г.