ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

Услуга - Публично състезание - изготвяне на инвестиционни проекти

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение:  „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“

 Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение:  „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.

Срок за получаване на оферти: 09.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 10.05.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ >>тук>>>

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ   >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 17.04.2018 г.

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.