ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

„Изготвяне на технически проект – реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ. Ружинци”


Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изготвяне на технически проект – реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле, общ. Ружинци

Срок за получаване на оферти: 17.07.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 18.07.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ  и ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 14.06.2017 г.


Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.