ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция  в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин

Срок за получаване на оферти: 05.11.2018 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 06.11.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.10.2018 г.

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.