ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

СМР - Публично състезание - проект Красива България 2018

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.05.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

Инвестиционен проект >>тук>>>

Приложение Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Приложение КСС оферта >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

 Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Относно: предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е електронен вид – еЕЕДОП

Писмено информираме всички участници и заинтересовани лица в публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”, че съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД.

Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по следните начини:

1. Чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на ЕК, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.

 2. Предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

 3. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. временен печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО!!! По т. 1 - в случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

 ***********************

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.06.2018 г.

***********************

СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.” ще се извърши на 25.06.2018 г. от 09,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.