ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

СМР - Публично състезание - проект Красива България 2018

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.05.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

Инвестиционен проект >>тук>>>

Приложение Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Приложение КСС оферта >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

 Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.