ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

СМР - Публично сътезание - ОР на път VID 1160


Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОР на път VID 1160 (ІІІ-114, Дреновец-Ружинци)-Бело поле –(ІІІ-114) от км. 0+000 до км. 1+300”.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.05.2018 г. от 13:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- Приложение № 1  >>тук>>>

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ- Приложение № 2   >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- Приложение № 3   >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.


Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.