ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обществени поръчки

СМР - Публично състезание - проект Красива България 2018

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.05.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

Инвестиционен проект >>тук>>>

Приложение Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Приложение КСС оферта >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

 Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Относно: предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е електронен вид – еЕЕДОП

Писмено информираме всички участници и заинтересовани лица в публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”, че съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД.

Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по следните начини:

1. Чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на ЕК, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.

 2. Предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

 3. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. временен печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО!!! По т. 1 - в случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.