ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Профил на купувача

Профил на купувача - OP 00272-2014-0013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ. Ружинци””.

Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки - 17.11.2014 г.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  16.12.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 17.12.2014 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци,
ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Технически проект за СМР >>тук>>>
Дата: 16.01.2015 г.: Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Съобщение отваряне ценова оферта в прикачен файл -  >>>тук>>>
Дата: 13.02.2015 г. - Решение за определяне на изпалнител >>>тук>>> - Протокол № 2>>тук>>; Протокол № 3>>тук>> ; Протокол № 4 >>тук>>
Дата: 02.04.2015 г. - Договор за изпълнениена поръчката - >>>тук>>>

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.