АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ >>>тук>>>

Предложение за национална карта на социалните услуги >>>тук>>>

*************************

Анализ на потребностите от социални услуги Община Ружинци

Анализ на потребностите от социални услуги Община Ружинци >>>тук>>>

Приложение № 1 >>>тук>>>

Приложение № 2 >>>тук>>>

Приложение № 3 >>>тук>>>

Приложение № 4 >>>тук>>>

Приложение № 5 >>>тук>>>

Приложение № 6 >>>тук>>>

Предложение за планиране на социалните услуги Община Ружинци

Предложение за планиране на социалните услуги Община Ружинци >>>тук>>>

Приложение № 1 >>>тук>>>

Решение на Общински съвет – Ружинци

Решение на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

****************************************

ОБЩИНА РУЖИНЦИ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПРОЕКТ № 20L4BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001

,,НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

В ПАРТНЬОРСТВО С AГEНЦИЯТА ЗA СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Съгласно подписаното Партньорско споразумение BG05-0510-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Ружинци, на територията на Община Ружинци вече шести месец се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на общинско ниво са определени 3000 часа месечно.

Цел на проекта е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания, възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Лицата с увреждания и затруднено обслужване получават грижи с индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”.

Предоставяната услуга е основана и на визията за пълноценен живот на хората с увреждания и хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от потребителите на социалната услуга са в невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и множество здравословни проблеми.

Към 01.12.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в Община Ружинци са 25 души, обслужващи 25 потребителя в с.Ружинци, с.Дреновец, с.Бело поле и с.Дражинци.

Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя план за извършване на мониторинг на място от екипа за организация и управление на проекта на общинско ниво.

От ЕОУПОН, извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.

*******************

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016-2019

Име на бенефициента: ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Начало: 22.08.2016 г.

Край: 31.12.2019 г.

Стойност: 1637778,78 лв.

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА НА 740 ЛИЦА ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

– Самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

– Скитащи и бездомни деца и лица.;

– Самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

– Скитащи и бездомни деца и лица.;

– Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

– Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Конкретни цели на операцията:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване основно материално лишение.

Конкретните цели на операцията са насочени към допълване, надграждане и разширяване обхвата на действащата национална програма за подпомагане обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността на трапезариите, за които не е осигурено национално финансиране.

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ BG05FMOP001-3.002 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ

*******************

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ – ДРЕНОВЕЦ

Адрес: 3920, с. Дреновец, обл.Видин ул. „Спортист” № 2а,

тел. 09323/2385, моб. тел. 0879 168353