ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Новини

ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. КНЯЖЕВАЦ / РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ С УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

 

Održana konferencija C – Count 04. – 06. maj u Knjaževcu

U okviru projekta ’’Countering Euroscepticism through Cultural Heritage Preservation’’ 10 predstavnika Opštine Ružinci su od 4. do 6. maja 2018 godine, u Domu Kulture u Knjaževcu, prisustvovali istoimenoj međunarodnoj konferenciji.

Vaša opština /organizacija je predstavila profil svoje administrativne regije i ključne kulturne tradicije, praznike i proslave koje se održavaju na ovom podrućju svake godine.

Konferencija je imala za cilj da prikupi i predstavi iskustva 7 zemalja po pitanju očuvanja kulturnog nasleđa i evroskepticizma.

Tokom tri dana trajanja konferencija je okupila preko 100 učesnika iz Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Konferenciju je organizovao Institut za pogranična područja u saradnji sa opštinom Knjaževac uz podršku programa Evropa za građane (Town Twinning).

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за
избор на изпълнител за доставка с предмет
“Доставка на хранителни продукти за детските градини и дом за стари хора
на територията на община Ружинци през 2015 г.“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9037261.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ >>>>>
ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 ДО № 4 >>>>>
23.12.2014 г.   -   Протокол на комисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
Дата: 29.01.2015 г. - Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
=====

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец - общ. Ружинци, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035633.
 ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Дата: 05.11.2014 г.
Дата: 27.11.2014 г. -  Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>> 
Дата: 18.12.2014 г. - Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
 

 

Община Ружинци е разположена в Северозападна България. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг - с община Брусарци (област Монтана), на югозапад и запад - с общините Чупрене и Белоградчик.

Територията на община Ружинци обхваща площ от 232 кв.км., което представлява 0.214% от територията на страната.

Административен център е с. Ружинци, който се намира на 54 км от областния град Видин. В административно- териториалните граници на общината са включени 10 населени места -· селата Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец и Черно поле.

Релефът на общината е равнинен и полупланински. Средната надморска височина е 255,1 м. Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5 oС, средногодишните валежи - 560 л/м3.

Преобладаващи почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви.

През територията на общината преминава река Лом. Дял във водния баланс на община Ружинци заемат и трите язовира в землищата на селата Гюргич, Дражинци и Дреновец.

От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4 339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5 274 дка.

На територията на община Ружинци има обявени защитени природни обекти - вековни дървета на възраст над 200 години.

В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с.Ружинци.

Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм. На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира основаният пред ХІ век Добридолски манастир.

 

В И З И Я

Община Ружинци – обновена и привликателна за живот европейска община с модерна инфраструктура, икономически растеж и заетост, подобрено качество на живот и устойчиво развитие.

 

Население на община Ружинци по постоянен и настоящ адрес към 15.12.2011 г.

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен и настоящ адрес в същото НМ
С. БЕЛО ПОЛЕ 877 860 752
С. ГЮРГИЧ 232 256 203
С. ДИНКОВО 151 146 110
С. ДРАЖИНЦИ 176 192 148
С. ДРЕНОВЕЦ 1492 1489 1295
С. ПЛЕШИВЕЦ 205 241 175
С. РОГЛЕЦ 23 29 19
С. РУЖИНЦИ 940 852 749
С. ТОПОЛОВЕЦ 191 294 146
С. ЧЕРНО ПОЛЕ 293 275 224
ОБЩО 4580 4634 3821

 

*********

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.