ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Документи

·

 ПРОГРАМИ/НАРЕДБИ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 2014-2020 г. >>>ВИЖ>>>
 
Програма за управление на кмета на община Ружинци за срока на мандата от 2015 г. до 2019 г. >>>тук>>>
 
Стратегически план за развитие на общинска администрация Ружинци 2017- 2020  >>>тук>>>
 
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци  >>>тук>>>
 
Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>ВИЖ>>> 

Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение,  и отчитане на бюджета на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 6 за управление на общинските пътища в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 7 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 8 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 10 за изграждане н опазване на зелената система на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 12 за организация на движението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 14 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг >>>тук>>>

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 18 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 17 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд >>>ВИЖ>>> 

Наредба № 20 за издаване на карти за паркиране на преводни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Ружинци  >>>тук>>>

Наредба № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 22 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за организацията и дейността клубове на пенсионера на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Ружинци >>>тук>>>  

*******************

Наредба № 19 за спазване на обществения ред, опазване на околната среда и поддържане чистотата в населените места на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2016 - 2020 г. приета с Решение № 90/12.05.2017 г. на Общински съвет Ружинци  >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2016 - 2020 г., част от ПООС 2016-2020  >>>тук>>>

Заповед за забрана къпането в реките и язовирите на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за поддържане на чистота на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за честота на сметосъбиране и сметоизвозване  >>>тук>>>

Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2017-2019 г. >>>тук>>>

Списък на местоположението на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки >>>тук>>>

******************

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2018 г. ··>>>тук>>>
 
Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2016 г. ··>>>тук>>>

Заповед № РД-02-15-19/02.03.2016 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството >>>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 27.04.2016 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 28.04.2017 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Годишен отчет на програмите по чл. 12, ал. 9 от ЗЕЕ за 2016 г.  >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ  за 2017 г.  >>>тук>>>

 **********

Решение № МО 2 - ЕО/2017 г. на РИОСВ – Монтана за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда в община Ружинци – 2016-2020 г., вкл. и Програма за управление на отпадъците – 2016-2020 г. >>>тук>>>

Дата 28.02.2017 г.

**********

Решение № 426/ 26.06.2018 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Лома-1", участъци "Североизток" и "Югозапад", община Ружинци и община Димово, област Видин на "Пътна компания" ЕАД, гр.София >>>тук>>

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.