ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Документи

·

 ПРОГРАМИ/НАРЕДБИ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 2014-2020 г. >>>ВИЖ>>>
 
Програма за управление на кмета на община Ружинци за срока на мандата от 2015 г. до 2019 г. >>>тук>>>
 
Стратегически план за развитие на общинска администрация Ружинци 2017- 2020  >>>тук>>>

Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>ВИЖ>>> 

Наредба № 17 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд >>>ВИЖ>>> 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,   Общински съвет – Ружинци >>>тук>>>

*******************

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2016 - 2020 г. приета с Решение № 90/12.05.2017 г. на Общински съвет Ружинци  >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2016 - 2020 г., част от ПООС 2016-2020  >>>тук>>>

Заповед за забрана къпането в реките и язовирите на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за поддържане на чистота на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за честота на сметосъбиране и сметоизвозване  >>>тук>>>

Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2017-2019 г. >>>тук>>>

Списък на местоположението на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки >>>тук>>>

******************

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2018 г. ··>>>тук>>>
 
Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2016 г. ··>>>тук>>>

Заповед № РД-02-15-19/02.03.2016 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството >>>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 27.04.2016 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 28.04.2017 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Годишен отчет на програмите по чл. 12, ал. 9 от ЗЕЕ за 2016 г.  >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ  за 2017 г.  >>>тук>>>

 **********

Решение № МО 2 - ЕО/2017 г. на РИОСВ – Монтана за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда в община Ружинци – 2016-2020 г., вкл. и Програма за управление на отпадъците – 2016-2020 г. >>>тук>>>

Дата 28.02.2017 г.

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.