ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Обяви и съобщения

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план / ПУП/ на с.Дреновец, одобрен със заповед №358 от 1974г. на ОбНС в частта му УПИ V-583 , кв.84.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 26.11.2018 г.

**********************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Ружинци за 2019 г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2019 г. в Община Ружинци.

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Ружинци за 2018г. в срок до 10.12.2018 г., 17:00 часа в деловодството на Община Ружинци.

Предложение до Общински съвет Ружинци  >>>тук>>>

Дата: 09.11.2018 г.

**********************************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или  деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

************************ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на нова „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на новата „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

 

******************************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или  деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

******************************** 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 706 / 22.10.2018 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с.Ружинци, Община Ружинци,  одобрен със Заповед №5451 от 1970г. на ОбНС, в частта му УПИ I – 683,  УПИ II– 683 и УПИ IV– 683 в кв. 45.                                                                                   

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването , може да се подадат възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

 

********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на:  e-mail: rujinci@abv.bg или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проекта на Наредбата може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 12.10.2018 г.

*********************

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на  основание  чл. 140  ал.1, ал. 3 и ал.4  от  ЗУТ

Обявявам виза за проектиране, на Добридолски манастир – основен ремонт, реконструкция и вертикална планировка на прилежащ терен – ПИ 006006, землища на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин  - >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.10.2018г.

*********************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с.Ружинци, Община Ружинци,  одобрен със Заповед №5451 от 1970г. на ОбНС, в частта му УПИ I – 683,  УПИ II– 683 и УПИ IV– 683 в кв. 45. Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.             

Дата на публикуване: 21.09.2018г.

 

***************************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на  основание  чл.129  ал.2  от  ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. РУЖИНЦИ ,Община РУЖИНЦИ в обхват УПИ X-492, в кв. 33.Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл. 131, ал. 1, и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.             

Дата на публикуване: 19.09.2018г.

***********************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на  основание  чл.129  ал.2  от  ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. БЕЛО ПОЛЕ ,Община РУЖИНЦИ в обхват УПИ  I- 292, в кв. 31, с.Бело поле. Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл. 131, ал. 1, и ал. 2, т.1 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.             

Дата на публикуване: 19.09.2018г.

*************************

П О К А Н А за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017 г. на община Ружинци

На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2017 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.08.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

 

ИЛИЯН ИЛИЕВ

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 01.08.2018 г.

 

********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на Хуан Алиага за обект „Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда – подмяна на дървен гредоред със стоманобетонова плоча и нова дървена покривна конструкция на Хуан Делфин Алиага – УПИ ХХV -280 в кв. 16, с.Ружинци, общ.Ружинци.

 

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.06.2018 г. до 06.07.2018  >>>тук>>>

 

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

 

Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

**************************** 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за следните проектни предложения:

1. „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“;

2. „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“;

3. „Изграждане на спортна инфраструктура две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.06.2018 г. до 03.07.2018  >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 18.06.2018 г.

 

*******************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Ружинци.

Предложения и становища по проектите на Наредбите се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.06.2018 г.

**************************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството на Общински съвет - Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите >>>тук>>>

Забалежка: Вх. № и датата на предложението да се чете вх. № 246/ 04.06.2018 г.

Публикувано на дата: 05.06.2018 г. 

*******************************

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на община Ружинци, че е изготвена Схема за провеждане на консултации и Задание за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ружинци, с материалите може да се запознаете в прикачения файл  >>>тук>>

Публикувано на дата: 08.05.2018 г.

******************************* 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ружинци, област Видин, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за Подробни устройствени планове (ПУП) - ПП, ИПРЗ за имотите от землищата на с.Тополовец и с.Дреновец, намиращи се в териториалния обхват на община Ружинци от жп km 100 + 513 до жп km 109 + 922, засегнати от трасето на ЖП линията Видин-София, участък Видин-Медковец. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени  възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в с. Ружинци.

Дата: 20.04.2018 г.

**********************

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството на Общински съвет - Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 10.04.2018 г. 

**************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение и допълнение на Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта на Изменение и допълнение на Правилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение в деловодството на Общински съвет Ружинци - 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 10.04.2018 г. 

 *************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изграждане на автомивка в УПИ – V- 583, кв. 84 по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, на Людмил Георгиев.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

*******************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изменение на действащ устройствен план за изграждане на цех за производство на метални и дървени изделия от готови профили в УПИ – ІІ- 307, кв. 73 и УПИ - ІХ-307, кв. 73 по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, на фирма „Агро Строй Инженеринг” ООД, с. Дреновец.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.03.2018 г. до 02.04.2018 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

 ****************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна на 500 m стоманената част  от  напорен  водопровод  към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m магистрална връзка с водопроводния клон  за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 23.02.2018 г. до 09.03.2018  >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

 Дата на публикуване: 23.02.2018 г.

 

********************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение и допълнение на Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта на Изменение и допълнение на Правилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение в деловодството на Общински съвет Ружинци - 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 22.02.2018 г. 

 

 ********************

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или  деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.12.2017 г.

 

**************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, община Ружинци. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.12.2017 г. до 05.01.2018 г.  >>>тук>>>

 

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

 

Дата на публикуване: 18.12.2017 г.

 

 

П О К А Н А

Кмета на община Ружинци г-н Александър Александров на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани всички жители на община Ружинци да участват в публично обсъждане на Проекта на бюджет на община Ружинци за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 14.12.2017 г. от 16.00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев – 1898“- с.Ружинци.

Очакваме Вашите мнения, предложения и препоръки!

 

************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна на 500 m стоманената част  от  напорен  водопровод  към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m магистрална връзка с водопроводния клон  за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 23.11.2017 г. до 08.12.2017  >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 23.11.2017 г.

****************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните данъци и такси, откриваме производство за издаване на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Ружинци за 2018 г., и предложение относно промил на такса битови отпадъци за 2018 г. в Община Ружинци.

Предоставяме на всички заинтересовани лица право да участват в производството като подадат писмени предложения и възражения във връзка с публикувания проект на План-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на община Ружинци за 2018г. в срок до 11.12.2017 г., 17:00 часа в деловодството на Община Ружинци.

Предложение до Общински съвет Ружинци  >>>тук>>>

Дата: 10.11.2017 г.

 ***************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци.

Предложения и становища по проектите на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или  деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект за изменение на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.11.2017 г.

 

*********************** 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 713 / 12.10.2017 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. РУЖИНЦИ , Община РУЖИНЦИ,  в частта УПИ №№ ІІ-192, ІІІ-194, ІV-200, V-200, VІ-201, VІІ-201, VІІІ-199, ІХ-198, Х-197, ХІ-196, ХІІ-192, ХІІІ-192, в кв. 57, връщане на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници.

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

 Дата: 17.10.2017 г.

 

**************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Ремонт на участъци от Път III-114 в границите на населените места – с. Ружинци, с. Дреновец и с. Тополовец”. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.09.2017г. до 10.10.2017г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 21.10.2017 г.

******

Проект на Наредба за изменение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  >>>тук>>>

Дата: 15.08.2017 г.

******* 

П О К А Н А за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2016 г. на община Ружинци

На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2016 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.08.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

 

ДИМИТРИНКА ГЕРГОВА

Председател ОбС – Ружинци

Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

 

*************

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект „Подмяна на главни клонове от вътрешната водопроводна мрежа на с.Дреновец, община Ружинци “. Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 01.08.2017г. до 14.08.2017г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 01.08.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. РУЖИНЦИ ,Община РУЖИНЦИ,  одобрен със Заповед №5451 от 1970г. на ОбНС в в частта УПИ №№ ІІ-192, ІІІ-194, ІV-200, V-200, VІ-201, VІІ-201, VІІІ-199, ІХ-198, Х-197, ХІ-196, ХІІ-192, ХІІІ-192, в кв. 57, връщане на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници.

 

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.             

 

Дата: 16.05.2017 г.

 

**************

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  >>>тук>>>

Дата: 10.05.2017 г.

 

*************

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация"  в община Ружинци >>>тук>>>

********* 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 222 / 11.04.2017 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР, в обхват УПИ ІV - 214 в кв. 26, с.Бело поле, Община Ружинци, и отреждане на терена „За детска градина”, на основание чл.134, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Показатели на матрицата за УПИ ІV-214„за обществено обслужване”, са както следва :

 

а/ Площ на урегулиран поземлен имот - 700  кв.м.

 

б/ Плътност на застрояване – 30%

 

в/ / Кинт – 0,6

 

г/ Озеленяване – 40% минимално

 

д/ Височина на застрояванетотри етажа /10 метра кота корниз

 

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

 

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

 

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването Ви, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

 

*********

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ 

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че е изработен на проект за  изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на с. Бело поле, Община Ружинци, с който се предвижда отреждане на терена „За детска градина”.

 

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

 

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законноустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

 

Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

 

 ********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изграждане на силозно стопанство за съхранение и почистване на зърнени култури в ПИ – 611, кв. 43 по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, на фирма „АСМ” ЕООД, гр. Монтана.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.02.2017 г. до 09.03.2017 г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 22.02.2017 г.

*********

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища в 30-дневен срок, считанo от 28.01.2017 г., по Предложение и мотиви за допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци 

Предложението с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31 или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложение и мотиви за допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци, може да видите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.01.2017 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение в Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта на Изменение в Правилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение в деловодството на Общински съвет Ружинци - 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 28.12.2016 г.

 

*************************** 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е НА ОСНОВАНИЕ чл. 129, ал.2 от ЗУТ 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед № 912/26.12.2016г.  Кмета на Община Ружинци  е одобрил проект за  изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на с.Дреновец, Община Ружинци в обхват УПИ I1399 , кв.134, „За силозно стопанство” , на основание чл.134, ал.1,т.1; чл.134, ал.2 т.2 и § 8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I-1399 е с административен адрес: обл. Видин, общ. Ружинци, с. Дреновец, ул. „Георги Димитров" № 207 и е част от бившия стопански двор на с. Дреновец. Намира се в източната част на населеното място, след ж.п.ж линията Видин – София.

Целта на проекта е да се предвиди  изменение на УПИ I1399 , кв.134 /с неприложена регулация/ по имотни граници и определяне отреждане на терена „За силозно стопанство”. Отреждането на терена за силозно стопанство е за съхранение на зърно, авторазтоварище и автокантар. Имотът е с площ от  18 585  м2.

Показатели на матрицата за УПИ I1399 , кв.134, с устройствена територия ”предимно производствена”, отреден „За силозно стопанство” са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот - 18 585  кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %.

в/ / Кинт - до 2,5

г/ Озеленяване – повече от 20%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

д/ Височина на застрояванетодо  28 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, можете да подадете възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Ружинци.

              

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.                      

 

 ********************* 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на Програми за ООС и управление на отпадъците 2016 г. – 2020 г.

Предложения и становища по проекта на Програмата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на Проекта на Програмите може да видите >>>тук>>

Публикувано на дата: 20.12.2016 г.

***************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

 

 Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

 

Необходими документи:

           - Автобиография

           - Мотивационно писмо

           -  Копие от диплома за завършено средно образование

           -  Заявление по образец - >>>тук>>>

           Образец на заявление се получава в деловодството на община Ружинци. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината: http://obshtina-ruzhintsi.com.

 

           Изисквания към кандидатите :

           - Завършено средно образование

           -  Принадлежност към местна уязвима етническа общност

           -  Познаване на здравните и социални проблеми на общността

           -  Владеене на езика на общността

           -  Комуникативни умения

           -  Компютърна грамотност  (MS Word, Internet)

 

           Допълнителни изисквания

                   Познания и/или опит в социалната и здравна сфера

 

            Провеждане на конкурса ( в рамките на един ден):

           Разглеждане на постъпилите документи от комисия

           Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

 

            Дата, час и място на провеждане на конкурса

           Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване

 

           Краен срок за подаване на документи: 20.01.2017 г.

 

           Документите се подават в деловодството на Община Ружинци

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-                                 Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-                                 Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-                                 Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-                                 Подпомагане при попълване на различни документи;

-                                 Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура

 

 Информация за професията „здравен медиатор” можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

Дата: 13.12.2016 г.

***************

 

ПОКАНА

 

ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ

 

„Социална интеграция на уязвими групи лица на територията на община Ружинци“

 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И ПОДБОР НА ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ НА ОБЩИНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР

 

 

Бенефициент по проекта:  Община Ружинци

 

В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) са предвидени мерки, насочени към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. Концентрацията на представителите на тази уязвима етническа група в обособени квартали и райони води до социално изключване, влошаване на жилищните и санитарни условия, проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата, транспортни проблеми и трудности при осигуряването на образователни, здравни и социални услуги, наличие на трайна безработица. Създаването на механизми и условия за активно включване на ромите в икономическия и социален живот на страната е ключова предпоставка за предотвратяване мултиплицирането на модела за социално изключване и още по-засилено социално капсулиране. Доколкото проблемите пред социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите имат комплексен характер, следва да се прилага интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните области: подобряване достъпа до заетост; подобряване достъпа до образование; подобряване достъпа до социални и здравни услуги, както и осигуряване на нормални жилищни условия.

 

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

 

           Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);

 

           Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);

 

           Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);

 

           Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);

 

           Изграждане на социални жилища (Направление 5).

 

Допустими партньори:

Неправителствени организации

Рабoтодателски организации

Училища

Детски градини

 

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с проектната документация на адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин в срок до 13.12.2016 г. и при проявен интерес за участие в проектните дейности да подпишат Декларация за партньорство. 

 

Дата: 02.12.2016 г.

 

 ***************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 793 / 08.11.2016 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за ПУП за УПИ І - 059016, 059017 (ПИ - 059016, ПИ 059017),  УПИ II - 059013, 059014  (ПИ - 059013, ПИ 059014), УПИ III - 059010, 059011 (ПИ - 059010, ПИ 059011) от кв.59 - Стопански двор по КВС, землище с.Динково, общ. Ружинци, с който се предвижда промяна предназначението на поземлените имоти и обособяват УПИ (урегулирани поземлени имоти) с отреждане както следва:

УПИ І - 059016, 059017 - „За изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди“

УПИ II - 059013, 059014   - „За производствени дейности и мандра“

УПИ III - 059010, 059011 - „За животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце“

чл.124а, ал.2 и ал.7от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ І - 059016,059017  „ За изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди”с територия, определена като  тип “предимно производствена зона” (Пп)  са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот - 8499 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %

в/ Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – 20% минимално, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност

д/ Височина на застрояванетодо 10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Показатели на матрицата за УПИ ІІ - 059013,059014  „За производствени дейности и мандра” с територия, определена като  тип “предимно производствена зона” (Пп)   са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот - 6857 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %

в/  Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – 20% минимално, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност

д/ Височина на застрояванетодо 10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо

Показатели на матрицата за УПИ ІІІ - 059010,059011 „За  животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце ” с територия,  определена като  тип “предимно производствена зона” (Пп)  са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот - 16644 кв.м.

б/ Плътност на застрояване – до 80 %

в/  Кинт – до 2,5

г/ Озеленяване – 20% минимално, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност

д/ Височина на застрояванетодо 10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване-свободностоящо и свързано

 

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Ружинци.

Дата на публикуване: 09.11.2016 г.

 

 ***************************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ

Уведомяваме заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на ПУП за УПИ І-1399, кВ. 134, местност «Стопански двор» по плана на с.Дреновец, общ.Ружинци, с който се предвижда урегулиране и промяна предназначението на горепосочения поземлен имот с отреждане както следва:

УПИ І – 1399 – „За силозно стопанство за съхраняване на зърно, авторазтоварище и автокантар“.

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 17.10.2016 г.

 

******************************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «Изменение и допълнение в Правилника за оргнизацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация».

Предложения и становища по проекта на Изменение и допълнение в Правилника се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение в деловодството на Общински съвет Ружинци - 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31, обл. Видин.

Проекта на докладните може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 13.10.2016 г.

******************************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед 657/21.09.2016 г. на Кмета на Община Ружинци е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР, в обхват УПИ Х-423, кв.61, с.Бело поле, Община Ружинци, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Къща за гости”и ситуиране на нискоетажно застрояване за обществено обслужване на основание чл.134, ал.1 и ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Показатели на матрицата за УПИ Х-423„за обществено обслужване”, са както следва :

а/ Площ на урегулиран поземлен имот - 1550  кв.м.

б/ Плътност на застрояване – 50%

в/ / Кинт – 1,2

г/ Озеленяване – 40% минимално

д/ Височина на застрояването - три етажа /10 метра кота корниз

е/ Начинна застрояване - свободностоящо

Документите може да разгледате в стая №305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването Ви, можете да подадете възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Ружинци.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ : /арх. Еленкова/

Дата на публикуване: 21.09.2016 г.

  

*************

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци.

Предложения и становища по проектите на Наредбите се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.09.2016 г.

 

 

 ***************

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на  основание  чл.128  ал.3  и  ал.5  от  ЗУТ

Уведомяваме Ви, че е изработен Проект за ПУП за УПИ І - 059016, 059017 (ПИ - 059016, ПИ 059017),  УПИ II - 059013, 059014  (ПИ - 059013, ПИ 059014), УПИ III - 059010, 059011 (ПИ - 059010, ПИ 059011) от кв.59 - Стопански двор по КВС, землище с.Динково, общ. Ружинци, с който се предвижда промяна предназначението на поземлените имоти и обособяват УПИ (урегулирани поземлени имоти) с отреждане както следва:

УПИ І - 059016, 059017 - „За изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплодни“

УПИ II - 059013, 059014   - „За производствени дейности и мандра“

УПИ III - 059010, 059011 - „За животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце“

Документацията може да разгледате в стая 305 етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 15.09.2016 г.

 

********************************

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за проект Ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност  и изграждане на нови санитарни възли и нов физкултурен салон в общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.09.2016г. до 19.09.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.09.2016 г.

*************

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проекти за наредби : „Наредба за водене на регистър на общинските детски градини  на територията на община Ружинци” и „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ружинци”.

Предложения и становища по проектите на Наредбите се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини  на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ружинци може да видите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

 

 ***********************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци” с два подобекта, Подобект № 1 “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци” и Подобект № 2 “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци”..

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.08.2016г. до 19.08.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 05.08.2016 г.

 

************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение на община Ружинци за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ ОТ С.ЧЕРНО ПОЛЕ ДО Е-79 НАХОДЯЩ СЕ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.07.2016г. до 25.07.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 11.07.2016 г.

 

********************

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ на «НАРЕДБА организацията и дейността на клубове на пенсионера на територията на Община РУЖИНЦИ».

Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на НАРЕДБАТА може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 04.07.2016 г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за Инвестиционно намерение за Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на офце и техните и техните приплоди в УПИ ІІІ 059010, 059011, в землището на с.Динково, общ.Ружинци, обл.Видин на фирма „БИХ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ООД, гр. Видин, ул. „Преславска” № 88.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 04.07.2016г. до 18.07.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Дата на публикуване: 04.07.2016 г.

 

 

 **********

Обява за провеждане на публичен търг публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – моторни превозни средства, с начални тръжни цени за продажба, както следва: - Лек автомобил БМВ Х5– 8 800 лв.; - Багер товарач JCB-3CX– 13 400 лв.; - Товарен автомобил Исузу НПР71– 7 100 лв; - Товарен автомобил ГАЗ 53, самосвал– 2 565 лв. - >>>тук>>>

 

 Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, който представлява масивна сграда с обща разгъната площ 700 кв.м. и дворно място 5250 кв.м. в с. Дреновец - >>>тук>>>

 

 Обява за провеждане на публичен търг публичен търг с тайно наддаване за продажба на материални запаси/скрап/, получении вследствие на бракуване на моторни превозни средства с начални тръжни цени за продажба, както следва: 1. ГАЗ 53-А /ВД 1045/ - 379 лв; 2. Автобус „Авия” /ВН0926ВА/ - 518 лв.; 3. Линейка „Форд” /ВН3420Т/ - 250 лв.; 4. Линейка „УАЗ” /ВД1080ТВ/ - 250 лв.; 5. Мотоциклет „ЧЗ” /ВД9540/ - 31 лв.; 6. Автобус „Чавдар” /ВН0006ВН/ - 1174 лв.; 7. Бус „Фолксваген” /ВН3436ВВ/ - 341 лв.; 8. Бус „Рено Еспейс” /ВН7726ВВ/ - 261 лв.; 9. ВАЗ 2107 /ВН0921ВА/ - 161 лв.; 10. Лек автомобил „Фолксваген Джета” ВН5754ВВ/ - 211 лв.- >>>тук>>>

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Уведомяваме Ви, че е изработен Проект за изменение на на ПУП – ПЗ с. БЕЛО ПОЛЕ, Община РУЖИНЦИ в обхват УПИ Х - 423 в кв. 61, като част от инвестиционен проект, с който се променя предназначението на имота от „за жилищно строителство” в „за обществено обслужване” с отреждане на терена „ за къща за гости”.

Документацията може да разгледате в стая 305, етаж 3 в сградата на Община Ружинци, всеки работен ден.

На основание чл.128 и ал.5 от ЗУТ в законоустановения 14-дневен срок от датата на уведомяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до Общинската администрация.

Дата на публикуване: 01.06.2016 г.

***************

 

Заповед за набиране на доброволци за доброволно формирование „Ружа-15” община Ружинци, съгласно Закон за защита при бедствия, за участие в подбора се подава заявление по образец в деловодството на общинска администрация Ружинци >>>подробности тук>>>

Дата на публикуване: 20.05.2016 г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „Каро Трейдинг” ООД, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 22/сграда Крит/ за „Разработване на находище за строителни материали /варовици/ „Гламата”, в землището на с.Плешинец, общ.Ружинци, обл.Видин..

Уведомлението до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.04.2016г. до 19.04.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 05.04.2016 г.

 

*******

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Въввръзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на имоти с № 059010, 059011, 059013, 059014, 059016, 059017 по КВС на с.Динково, общ.Ружинци, обл.Видин на фирма „БИХ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ООД, гр. Видин, ул. „Преславска” № 88.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 01.03.2016г. до 15.03.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 01.03.2016 г.

 

*************

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „Каро Трейдинг” ООД, гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 22/сграда Крит/ за „Разработване на находище за строителни материали /варовици/ „Гламата”, в землището на с.Плешинец, общ.Ружинци, обл.Видин..

 

Уведомлението до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 03.02.2016г. до 18.02.2016г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 03.02.2016 г.

 

 

 

Обявление по „Проект за санитарно-охранителните зони”

 

 Във връзка с изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди(ДВ бр.88/2000г.),   Община Ружинци обявява  постъпил проект за санитарно-охранителна зона/СОЗ/  от обект: „Питейно-битово водоснабдяване от каптиран извор „КИ Врелото” от „ВиК” ООД- Монтана, в землището на с.Черно поле, общ.Ружинци, обл. Видин”.

В срок един месец от настоящото обявление лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси І, II и III, могат да се запознаят с проекта, който ще бъде на разположение в сградата на Община Ружинци, етаж 3, ул.”Г.Димитров”№31, с.Ружинци, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. и в Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен на ул.”Чаталджа” № 60, гр. Плевен, както и
в горе упоменатият срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Ружинци.

Обявление по „Проект за санитарно-охранителните зони” -  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.12.2015 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на «НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Община РУЖИНЦИ».

Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на Докладна записка до Общински съвет Ружинци за изменение на НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Община РУЖИНЦИ може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 08.12.2015 г. 

 

  

 

 

ПОКАНА

 

за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет 2014 г. на община Ружинци

 

На основание Закона за публичните финанси, председателя на Общински съвет – Ружинци, организира обществено обсъждане за отчитане изпълнението на бюджета на община Ружинци за 2014 год.

Поканват се гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането с мнения, препоръки и становища.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.12.2015г. от 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация с. Ружинци.

 

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА

Председател ОбС – Ружинци

 

Дата на публикуване: 24.11.2015 г.

 

 *******

 

ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТ

 

Община Ружинци търси партньорска неправителствена организация 

за съвместна работа по проектно предложение

Община Ружинци търси партньорска неправителствена организация за съвместна работа по проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 " НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

ИЗИСКВАНИЯ

Партньора трябва задължително да има осъществен проект  в сферата на предоставянето на социални услуги, и / или  поне едногодишен опит в сходни на горепосочената схема дейности.

За информация : Община Ружинци адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин и телефон: 09324/ 2283

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

 

*********

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма ЕТ „БЕСТ ПЛЕЙС - Теодора Петкова, с.Бело поле, ул. „Живко Пуев” № 35 за Изграждане на къща за гости за настаняване до 24 туристи, в с.Бело поле, общ.Ружинци, обл. Видни, ул. „Живко Пуев №35, УПИ Х-423, кв. 61 по регулационния план на селото.

 

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 30.10.2015г. до 16.11.2015г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

 

Дата на публикуване: 30.10.2015 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на ДП „НКЖИ”- гр. София за обект: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”.

Уведомление за инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ”- гр. София >>>тук>>>

Обявата до заинтересованите лица и обществеността е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.10.2015г. до 02.11.2015г. >>>тук>>>
вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 19.10.2015 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „БИХ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ООД, гр. Видин, ул. „Преславска” № 88 за Изграждане на собствен водоизточник, в землището на с. Динково, м. „Стопански двор”, имот № 059010, ЕКАТТЕ 21193.

Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 25.08.2015г. до 08.09.2015г. >>>тук>>>

вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 25.08.2015 г.

 
 
 

Покана за Кръгла маса

„Създаване на местно партньорство Ружинци и кандидтстването му като пратньор на МИГ „Западна Стара планина–Копрен–Миджур” по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни действия” по ПРСР 2014-2020 година, подкрепена от ЕЗФРСР.$

Дата и час: 24.08.2015 г., 16.00 ч.

Място на провеждане: Заседателна зала на общинска администрация Ружинци

Пълния текст на обявата и дневен ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2015 г.

 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на ДП „НКЖИ”- гр. София за обект: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на идеен проект и изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проект за жп участък Видин-Медковец”.

Уведомление за инвестиционно предложение на ДП „НКЖИ”- гр. София >>>тук>>>

Обявата до заинтересованите лица и обществеността е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 30.07.2015г. до 14.08.2015г. >>>тук>>>
вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.

Дата на публикуване: 30.07.2015 г.

************************************************
 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  на «НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Община РУЖИНЦИ».

Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.

Проекта на Докладна записка до Общински съвет Ружинци за изменение на НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Община РУЖИНЦИ може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 09.07.2015 г.

******************************

 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект за «НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на· Община РУЖИНЦИ».
 
Предложения и
становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.
 
Проекта на НАРЕДБА № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на· Община РУЖИНЦИ може да видите >>>тук>>>
 
Публикувано на дата: 28.01.2015 г.·
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, община Ружинци предодставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложение и становища по проект за Наредба № 22 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ружинци.
Предложения и становища по проекта на Наредбата се приемат в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или деловодството на община Ружинци- 3930, с.Ружинци, ул. „Г. Димитров” № 31.
Проекта на Наредба № 22 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ружинци може да видите >>>тук>>>
Публикувано на дата: 25.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Ружинци осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „БОЙ –МАР 2013” ЕООД за обект: „Селскостопанска сграда – ферма за млекодайни и месодайни овце”, находящ се в с.Гюргич, м. „Стопански двор”, имот № 147022, ЕКАТТЕ 18486.
Обявата до заинтересованите лица и общественост и Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 29.04.2015г. до 13.05.2015г. >>>тук>>>
вкл. в сградата на Общинска администрация Ружинци, ет. 2, стая № 209, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.30 часа.
Дата на публикуване: 29.04.2015 г.
 
 

 

 

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.