ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Социални услуги

                                                                                     

ОБЩИНА РУЖИНЦИ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПРОЕКТ № 20L4BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001

,,НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

В ПАРТНЬОРСТВО С AГEНЦИЯТА  ЗA СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Съгласно подписаното Партньорско споразумение BG05-0510-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Ружинци, на територията на Община Ружинци вече шести месец се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на общинско ниво са определени 3000 часа месечно.

Цел на проекта е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания, възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Лицата с увреждания и затруднено обслужване получават грижи с индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”.

Предоставяната услуга е основана и на визията за пълноценен живот на хората с увреждания и хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от потребителите на социалната услуга са в невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и множество здравословни проблеми.

Към 01.12.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в Община Ружинци са 25 души, обслужващи 25 потребителя в с.Ружинци, с.Дреновец, с.Бело поле и с.Дражинци.

Съгласно приетата методика за всеки месец се изготвя план за извършване на мониторинг на място от екипа за организация и управление на проекта на общинско ниво.

От ЕОУПОН, извършващ проверките и срещите с потребителите не са констатирани несъответствия, няма сигнали от потребителите за некачествено предоставяне на услугата.

 

О Б Я В А

 

      Община Ружинци обявява прием на документи за кандидатстване на медицински специалист за осигуряване на достъп до здравни грижи на потребителите на услугата «Личен асистент» по проект «Нови възможности за грижа».

  Необходими документи:

·        заявление – по образец

 ·        документ за самоличност (за справка)

 ·        автобиография

 ·        диплома за базово медицинско образование  - №……………,

 издадена от…………… ;образователно-квалификационна степен………………;

 специалност …..……………………..(копие);

 

·        документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)

 ·        служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

 ·        пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Кандидатите подават заявления от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително

Заявленията се подават в посочения срок в сградата на Общинска администрация Ружинци в:   2 етаж -  Габриела Стефанова.

Дата на публикуване: 21.01.2016 г.

 

******************* 

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - ДРЕНОВЕЦ

Адрес: 3920, с. Дреновец, обл.Видин ул. „Спортист” № 2а,

тел. 09323/2385, моб. тел. 0879 168353

 

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.