Профил на купувача

·
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели”.
Откритата процедура·е публикувана в ел. страница на Агенция обществени поръчки
Срок·за·получаване на·документация за участие·– 24.10.2014 год. – 17:00 часа
Срок за получаване на оферти – 24.10.2014 год. – 17:00 часа
Отваряне на оферти – 27.10.2014 год. – 11:00 часа
 
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Разяснение >>тук>>>
Разяснение 2 >>тук>>>
Дата: 24.11.2014 г. ·Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>··
Съобщението в прекачен файл >>>тук>>>
Дата: 10.12.2014 г. – Протокол на комисия·>>тук>> и Решение за определяне на изпълнител >>тук>>
Дата: 28.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>

·
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет „Доставка на твърди горива /въглища „Донбас” и брикети/ за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2014-2015 г.“. Въглища „Донбас”/ марка „Дом” – 180 тона и Брикети- 10 тона, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9033518.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>
Дата: 03.11.2014 г.·– Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
*******************************************************************************
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин”.
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА >>тук>>>
·

00272-2014-0011

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””.
Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – 14.10.2014 г.
Срокът· за получаване на офертите е· дата· 12.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 13.11.2014 г. от 10:00· часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
·ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Дата: 19.11.2014 г. – Съобщението в прикачен файл >>>тук>>>
Дата: 28.11.2014 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите· >>>тук>>>
Дата: 28.11.2014 г. – Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>·
Дата: 22.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката· >>>тук>>>·

·

ID 9035261

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID·9035261.
Срокът· за получаване на офертите е· дата· 07.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 10.11.2014 г. от 14:30· часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
Дата: 28.10.2014 г.
Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>>>>
Дата: 01.12.2014 г. –·Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>·
ID 9035269
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Организиране и провеждане на обучения“, по проект № М13-22-56 – „Обучение на администрацията на община Ружинци за повишаване на компетенциите и ефективността на работата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет» /ОПАК/ с рег. № М13-22-56 от 18.08.2014 г. с Министерство на финансите, Управляващ орган на ОПАК, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035269.
Срокът· за получаване на офертите е· дата· 07.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 10.11.2014 г. от 13:30· часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Дата: 28.10.2014 г.
Разяснение >>тук>>>
Дата: 04.11.2014 г.
Дата: 15.12.2014 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>·
Дата: 29.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
·
·

ID 9035633

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец – общ. Ружинци, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035633.
·ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Дата: 05.11.2014 г.
Дата: 27.11.2014 г. –· Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>·
Дата: 18.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
·

ID 00272-2014-0012 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””.

Дата на публикуване на обявлението в РОП – 17.11.2014 г.
Срокът· за получаване на офертите е· 06.01.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 07.01.2015 г. от 10:00·часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци,
ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>

РЕШЕНИЕ >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Технически проект >>тук>>>

Дата: 27.11.2014 г. – Променена тръжна документация >>>тук>>>
Дата: 27.11.2014 г. – Решение за промяна >>>тук>>>
Дата: 02.12.2014 г. – Разяснение 1 ·>>>тук>>>
Дата: 23.12.2014 г.··Разяснение 2 >>>тук>>>············· Разяснение 3 ->>>тук>>>
Дата: 26.01.2015г. – Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите- >>>тук>>>
Дата: 12.02.2015 г. – Съобщение·отваряне ценова оферта·в прикачен файл >>>тук>>>
Дата: 20.02.2015 г. – Решение за определяне на изпълнител· >>>тук>>> ; Протокол № 2· >>>тук>>>·· ; Протокол № 3·· >>>тук>>>

·

ID 00272-2014-0013 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ. Ружинци””.
Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – 17.11.2014 г.
Срокът· за получаване на офертите е· дата· 16.12.2014 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 17.12.2014 г. от 10:00·часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци,
ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 
ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>

РЕШЕНИЕ >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Технически проект за СМР >>тук>>>

Дата: 16.01.2015 г.: Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите·>>>тук>>>
Съобщение отваряне ценова оферта в прикачен файл –· >>>тук>>>
Дата: 13.02.2015 г. – Решение за определяне на изпалнител >>>тук>>> – Протокол № 2>>тук>>; Протокол № 3>>тук>> ; Протокол № 4 >>тук>>
 

ID 9037261
 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за
избор на изпълнител за доставка с предмет
“Доставка на хранителни продукти за детските градини и дом за стари хора
на територията на община Ружинци през 2015 г.“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9037261.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ >>>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 ДО № 4 >>>>>
23.12.2014 г.···· Протокол на комисия за оценка на офертите· >>>тук>>>
Дата: 29.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

=====
ID 00272-2014-2014
 
Процедура на договаряне без обявление по
чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при· изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””

Дата: 10.12.2014 г. – Решение за откриване ·>>>тук>>>

Дата: 16.12.2014 г. – Доклад на комисия и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

 
ID 00272-2015-0001
Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53- о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.
Дата: 06.01.2015 г. – Решение за откриване-· >>>тук>>>
Дата: 12.03.2015 г. – Доклад на комисия->>>тук>>>; Решение за прекратяване на процедурата- >>>тук>>>
 
ID 00272-2015-0002
Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка/зереждане/ на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез система на зареждане от бензиностанции на доставчика, при условията на безналично плащане с карти“.
Дата: 27.01.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 19.02.2015 г.· – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>
ID 9040016
 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет ОР на път VID 1160 / ІІІ- 114, Дреновец- Ружинци/ – Бело поле и ОР на път VID 2163 / І – 1, Ружинци – Белотинци/ – Плешивец – /І- 1/”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040016.

Срок за получаване на оферти: 31.03.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 01.04.2015 г. от 11:00· часа в Заседателна зала на·община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

·ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Дата: 20.03.2015 г.
Дата: 03.04.2015г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертитте >>>тук>>>
Дата: 23.04.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката· >>>тук>>>
ID 9040600
 
Публична покана за провеждана процедура от общинаРужинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Изработване на технически проект „Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ – Черно поле-Буковец”, община Ружинци, обл.Видин“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040600.

Срок за получаване на оферти: 21.04.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.04.2015г. от 11:00· часа в Заседателна зала на·община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>>
Дата: 29.04.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
ID 9040729
 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”; Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040729.

Срок за получаване на оферти: 24.04.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 27.04.2015г. от 11:00· часа в Заседателна зала на·община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА· >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ· >>>тук>>>
Дата: 17.04.2015 г. – Разяснение 1 – >>>тук>>>
Дата: 30.04.2015 г. – Протокол накомисия за оценка на офертите· >>>тук>>>
ID 9041228
 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „Основен ремонт тротоарна настилка в с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041228.

Срок за получаване на оферти: 12.05.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.05.2015г. от 11:00· часа в Заседателна зала на·община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>·
Дата: 19.05.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите· >>>тук>>> ID 9041868
 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР покрив на общински пазар с.Ружинци и ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дражинци”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041868.

Срок за получаване на оферти: 28.05.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 29.05.2015г. от 14:00· часа в Заседателна зала на·община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>·
Дата: 05.06.2015 г. –·Протокол на тръжна камисия за оценка на офертите >>>тук>>>
ID 00272-2015-0003
 
Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53-о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 
Дата: 19.05.2015 г. – Решение за откриване-· >>>тук>>>·
 
Дата: 08.06.2015 г. – Доклад на тръжна комисия >>>тук>>> и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>
 
·
ID 9042602
 
Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР на сграда общинска собствоност – Читалище „Здравец”, с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9042602.

Срок за получаване на оферти: 18.06.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.06.2015г. от 14:00· часа в Заседателна зала на·община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>··

Дата: 26.06.2015 г. –·Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>··
 
ID 00272-2015-0004
 
Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка на гориво за отопление /газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на Лукойл Нефтохим Бургас АД/ за нуждите на ДСХ с ОЛБ с.Дреновец и СОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Дреновец през отоплителните сезони 2015-2016г., 2016-2017г., 2017-2018г.“.

Дата: 29.06.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>