Профил на купувача – Публична покана ID 9035269

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Организиране и провеждане на обучения“, по проект № М13-22-56 – „Обучение на администрацията на община Ружинци за повишаване на компетенциите и ефективността на работата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет» /ОПАК/ с рег. № М13-22-56 от 18.08.2014 г. с Министерство на финансите, Управляващ орган на ОПАК, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9035269.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  07.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 10.11.2014 г. от 13:30  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>>>>
Дата: 28.10.2014 г.
Разяснение >>тук>>>
Дата: 04.11.2014 г.
Дата: 15.12.2014 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>> 
Дата: 29.01.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>