Профил на купувача – OP 00272-2014-0012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””.

Дата на публикуване на обявлението в РОП – 17.11.2014 г.
Срокът  за получаване на офертите е  06.01.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 07.01.2015 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци,
ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>

РЕШЕНИЕ >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

Технически проект >>тук>>>

Дата: 27.11.2014 г. – Променена тръжна документация >>>тук>>>
Дата: 27.11.2014 г. – Решение за промяна >>>тук>>>
Дата: 02.12.2014 г. – Разяснение 1  >>>тук>>>
Дата: 23.12.2014 г. – Разяснение 2 >>>тук>>>              Разяснение 3 ->>>тук>>>
Дата: 26.01.2015г. – Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите- >>>тук>>>
Дата: 12.02.2015 г. – Съобщение отваряне ценова оферта в прикачен файл >>>тук>>>
Дата: 20.02.2015 г. – Решение за определяне на изпълнител  >>>тук>>> ; Протокол № 2  >>>тук>>>   ; Протокол № 3   >>>тук>>>
Дата: 02.04.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>