Профил на купувача – OP 00272-2014-0014

Процедура на договаряне без обявление по
чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при  изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””

 

Дата: 10.12.2014 г. – Решение за откриване  >>>тук>>>

 

Дата: 16.12.2014 г. – Доклад на комисия и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

 Дата: 28.12.2014 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>