Профил на купувача – ОР 00272-2014-0011

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””.
Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – 14.10.2014 г.
Срокът  за получаване на офертите е  дата  12.11.2014 г. 17.00 часа;
Отваряне на офертите е на дата 13.11.2014 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.
 ОБЯВЛЕНИЕ >>тук>>>
РЕШЕНИЕ >>тук>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>
Дата: 19.11.2014 г. – Съобщението в прикачен файл >>>тук>>>
Дата: 28.11.2014 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
Дата: 28.11.2014 г. – Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>> 
Дата: 22.12.2014 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>