Профил на купувача – Публична покана ID 9048860

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет “Доставка на хранителни продукти за детските градини и дом за стари хора на територията на община Ружинци през 2016 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти””, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9048860.

Срок за получаване на оферти: 18.12.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 21.12.2015г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 – № 4 >>тук>>

Дата: 22.12.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>

Дата: 27.01.2016 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>