ОП 00272-2016-0001

Община Ружинци обявява процедура за избор на изпълнител за услуга с предмет „Изготвяне на технически проекти за ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на общинска сграда с. Ружинци и общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност в общинска сграда с. Ружинци (бивша болница) за създаване на Социален център община Ружинци“; 2. Обособена позиция 2: Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност  и изграждане на нови санитарни възли и нов физкултурен салон в общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци“.

Срок за получаване на оферти: 31.08.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 01.09.2016 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Образци на документи  >>тук>>>

Техническа спецификация на поръчката  >>тук>>>

Дата на публикуване: 09.08.2016 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проекти за ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на общинска сграда с. Ружинци и общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност в общинска сграда с. Ружинци (бивша болница) за създаване на Социален център община Ружинци“; 2. Обособена позиция 2: Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност  и изграждане на нови санитарни възли и нов физкултурен салон в общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци“ ще се извърши на 10.09.2016 г. от 11,00 ч. в сградата на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

Допуснати участници:  „В и Р Инженеринг” ООД, гр. София

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: адв. С. Младенова

Дата на публикуване: 07.09.2016 г.

 

Протокол и доклад на комисия за оценка на офертите >>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител на поръчката >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.09.2016 г.

**********************

Решение за определяне на изпълнител на поръчката >>тук>>>

Дата на публикуване: 26.10.2016 г.