Обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „ОР на път № VID2162 / І-1, Ружинци-Белотинци/- Гюргич, общ.Ружинци от км. 0+949 до км. 2+758.

Срок за получаване на оферти: 04.10.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 05.10.2016 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 19.09.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9056679 >>тук>>>

Дата на публикуване: 19.09.2016 г.

Дата: 18.10.2016 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

*********

Дата: 19.09.2016 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>