OП 00272-2016-0003

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез публицно състезание за доставка с предмет „Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци“ по процедура за директно предос-тавяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуря-ване на топъл обяд 2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.”.

Срок за получаване на оферти: 22.11.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 23.11.2016 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 31.10.2016 г.

  **********

СЪОБЩЕНИЕ:  >>>прикачен файл>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци“ по процедура за директно предос-тавяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.” ще се извърши на 28.11.2016 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

Допуснати участици:  

„КАНТИЙНС” ЕООД, с.Дреновец, обл. Видин

НИПИ 09 ЕООД, гр. Видин, обл.Видин

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: Евтим Евтимов

Дата на публикуване: 23.11.2016 г.

****************

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.11.2016 г.

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.11.2016 г.

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>