Обява по чл. 20, ал. 3, т. 2

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2017 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти”.

нов Срок за получаване на оферти: 16.12.2016 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 19.12.2016 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Спецификация на хранителните продукти по обособени позиции Приложение № 1 и Приложение № 2  >>тук>>>

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9059420  >>тук>>>

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

 

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9059841 >>тук>>>

Дата на публикуване: 13.12.2016 г.

 

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.

**************

Договори за изпълнението на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.01.2017 г.