„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН“

 

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН“.

Срок за получаване на оферти: 12.04.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.04.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 09.03.2017 г.

 Дата на публикуване: 02.06.2017 г. – Протокол 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

 *****************

 СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН“ ще се извърши на 12.09.2017 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – адв. Славяна Младенова

Дата на публикуване: 05.09.2017 г.

**************

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 3 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.10.2017 г.

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Информация за сключен договор >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.12.2017 г.