Публично състезание – ОР-00272-2017-0003

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез публицно състезание за доставка с предмет „Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци“ по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 на територията на община Ружинци”.

Срок за получаване на оферти: 02.05.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 03.05.2017 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

Техническа спецификация – КСС >>тук>>>

Дата на публикуване: 07.04.2017 г.

Дата: 27.04.2017 г. – Решение за прекратяване на процедурата  >>>тук>>>

Дата: 27.04.2017 г. – Съобщение за прекратяване на процедурата  >>>тук>>>

Дата: 27.04.2017 г. – Обявление за възложена поръчка /прекратяване на процедурата/  >>>тук>>>