„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Ружинци” по две обособени позиции:


Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Ружинци” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа”.

Срок за получаване на оферти: 03.05.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 04.05.2017 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>

Образци на документи >>тук>>

Дата на публикуване: 25.04.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9063692  >>тук>>>

Дата на публикуване: 25.04.2017 г.

 Нов срок за подаване на оферти: 10.05.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9063958  >>тук>>>

Дата на публикуване: 04.05.2017 г.

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите  >>>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.05.2017 г.

***************

Договори за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.05.2017 г.