Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци” по три обособени позиции:

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци по три обособени позиции:

Обособен позиция № 1. „ОР на път VID2162 / I – 1, Ружинци – Белотинци / – Гюргич” от км. 1+300 до км. 2+750 и 3+748 до км. 4+275

Обособен позиция № 2. „ОР на път VID2164 / III – 114, Дреновец – Ружинци / – Дражинци” от км. 0+050 до км. 1+300

Обособен позиция № 3. ОР улична мрежа в 1. с. Дреновец: ул. „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 12, ул. „Стефан Караджа” от № 1 до № 19, ул. „23 септември” от № 4 до № 11, ул. „Толбухин” от № 18 до № 36, ул. „Спортист” от № 2а до № 22, ул. „Кирил и Методий” от № 1 до № 5; 2. с.Ружинци: ул. „23 септември” от № 4 до № 38, ул. „Драгомир” от № 2 до № 26, ул. „Боян Статев” от № 5 до № 9, ул. „Коста Йорданов” от № 2 до № 57”.

Срок за получаване на оферти: 01.06.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 02.06.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване:03.05.2017 г.

Дата: 12.05.2017 г. – Разяснение 1  >>>тук>>>

Дата: 18.05.2017 г. – Разяснение 2  >>>тук>>>

Дата: 26.05.2017 г. – Разяснение 3  >>>тук>>>

СЪОБЩЕНИЕ:  >>>прикачен файл>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Ружинци” по три обособени позиции: Обособен позиция № 1. „ОР на път VID2162 / I – 1, Ружинци – Белотинци / – Гюргич” от км. 1+300 до км. 2+750 и 3+748 до км. 4+275 Обособен позиция № 2. „ОР на път VID2164 / III – 114, Дреновец – Ружинци / – Дражинци” от км. 0+050 до км. 1+300 Обособен позиция № 3. ОР улична мрежа в 1. с. Дреновец: ул. „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 12, ул. „Стефан Караджа” от № 1 до № 19, ул. „23 септември” от № 4 до № 11, ул. „Толбухин” от № 18 до № 36, ул. „Спортист” от № 2а до № 22, ул. „Кирил и Методий” от № 1 до № 5; 2. с.Ружинци: ул. „23 септември” от № 4 до № 38, ул. „Драгомир” от № 2 до № 26, ул. „Боян Статев” от № 5 до № 9, ул. „Коста Йорданов” от № 2 до № 57” ще се извърши на 13.06.2017 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: Адв. С. Младенова

Дата на публикуване: 08.06.2017 г.

 

Протоколи №№ 1, 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.06.2017 г.

 *************

Договори за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Информация за сключени договори АОП  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.08.2017 г.

********

Обявление за приключване на договор за ОП1 >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор за ОП2 >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор за ОП3 >>>тук>>>

Дата на публикуване: 01.03.2018 г.