„Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци“

 Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез публично състезание за доставка с предмет „Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци“ по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 на територията на община Ружинци”.

Срок за получаване на оферти: 01.06.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 02.06.2017 г. от 9:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>>тук>>>

Техническа спецификация – КСС >>тук>>>

  Дата на публикуване: 11.05.2017 г.

 СЪОБЩЕНИЕ:  >>>прикачен файл>>>

 На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци“ по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 на територията на община Ружинци” на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.” ще се извърши на 07.06.2017 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

Допуснати участици:  

„КАНТИЙНС” ЕООД, с.Дреновец, обл. Видин

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия: Адв. С. Младенова

Дата на публикуване: 02.06.2017 г.

Дата: 08.06.2017 г. – Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите  >>>тук>>>

Дата: 08.06.2017 г. – Решение за определяне на изпълнител на поръчката >>>тук>>>

Дата: 16.06.2017 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>