„Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с ……..

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част  от  напорен  водопровод  към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ и упражняване на авторски надзор”.

Срок за получаване на оферти: 09.11.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 10.11.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

Обявлението публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>    

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.10.2017 г.

 

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.11.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на 500 m стоманената част  от  напорен  водопровод  към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ и упражняване на авторски надзор” ще се извърши на 19.12.2017 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – адв. Славяна Младенова

Дата на публикуване: 14.12.2017 г.

 

Протокол № 2 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 3 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол № 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.01.2018 г.

***********************************************************

Изх. № 323/ 19.01.2018 г.

ДО

„ПРОЕКТИРАНЕ И НАДЗОР” ЕООД

ГР. СОФИЯ, ЕИК: 130406335

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

На дата 09.01.2018 г. Ви е изпратено Решение № 18/ 08.01.2018 г. за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“, открита с Решение № 679 от дата 02.10.2017 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2017-0008 от дата: 02/10/2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 133/ 09.01.2018 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. „Искър” № 7, ап. 3, п.к.1000.

На 12.01.2018 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Получателя се е преместил на друг адрес” и записана дата на връщане 11.01.2018 г., поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 18/ 08.01.2018 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ се счита за надлежно връчено на „Проектиране и надзор” ЕООД, гр. София, ЕИК: 130406335, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 19.01.2018 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 18/ 08.01.2018 г. за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/67-2017-10-02-10-21-00, с публикация от дата:09.01.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

Дата на публикуване: 19.01.2018 г. –  Съобщение № 323/ 19.01.2018г. в прикачен файл  >>>тук>>>

***************

Изх. № 435/ 01.02.2018 г.

ДО

„ИНС ПРОЕКТ” ЕООД

ГР. СОФИЯ, ЕИК: 202703259 

СЪОБЩЕНИЕ 

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

 На дата 09.01.2018 г. Ви е изпратено Решение № 18/ 08.01.2018 г. за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“, открита с Решение № 679 от дата 02.10.2017 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2017-0008 от дата: 02/10/2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 136/ 09.01.2018 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 67, ет. 3, ап. 8 п.к.1142.

На 01.02.2018 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Непотърсена” и записана дата на връщане 31.01.2018 г., поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 18/ 08.01.2018 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ се счита за надлежно връчено на „ИНС Проект” ЕООД, гр. София, ЕИК: 202703259, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 01.02.2018 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 18/ 08.01.2018 г. за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/67-2017-10-02-10-21-00, с публикация от дата:09.01.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

Дата на публикуване: 01.02.2018 г. –  Съобщение № 435/ 01.02.2018г. в прикачен файл  >>>тук>>>

*****************

 Изх. № 502/ 07.02.2018 г.

ДО

„ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

ГР. СОФИЯ, ЕИК: 203805808

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКУЛОВ,

На дата 09.01.2018 г. Ви е изпратено Решение № 18/ 08.01.2018 г. за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“, открита с Решение № 679 от дата 02.10.2017 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2017-0008 от дата: 02/10/2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 135/ 09.01.2018 г. под формата на пощенска пратка с обратна разписка на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ж.к. „Младост І”, бл. 41, вх.2, ап. 62, п.к.1784.

На 07.02.2018 г. в община Ружинци е върната изпратената Ви пощенска пратка с отбелязан гриф „Непотърсена” и записана дата на връщане 06.02.2018 г., поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 18/ 08.01.2018 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ се счита за надлежно връчено на „ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, гр. София, ЕИК: 203805808, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 07.02.2018 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 18/ 08.01.2018 г. за определяне на изпълнител от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект „Подмяна на 500 m стоманената част от напорен водопровод към 600 m3 напорен резервоар и част от гл.водопроводен клон II в село Дреновец и изграждане на 3 000 m. магистрална връзка с водопроводния клон за селата Тополовец и Динково в общ. Ружинци, обл. Видин“ и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/67-2017-10-02-10-21-00, с публикация от дата:09.01.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

Дата на публикуване: 07.02.2018 г.- Съобщение № 502/ 07.02.2018 г. в прикачен файл  >>>тук>>>

*********** 

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.03.2018 г.