Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2018 г., по четири обособени позиции

 

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2018 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти”.

Срок за получаване на оферти: 12.12.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ  >>>тук>>> 

Спецификация на хранителните продукти Приложение № 1- КСС по обособени позиции  >>тук>>>

Спецификация на хранителните продукти Приложение № 2  >>тук>>>

Проект на Договор Приложение № 3  >>тук>>>

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9071095  >>тук>>>

Дата на публикуване: 04.12.2017 г.

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9071530 >>тук>>>

нов Срок за получаване на оферти: 18.12.2017 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 19.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Дата на публикуване: 13.12.2017 г.

Протокол за оценка на офертите  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.12.2017 г.

 ***********

Договори за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.01.2018 г.