СМР – Публично състезание – проект Красива България 2018

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 15.05.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

Инвестиционен проект >>тук>>>

Приложение Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Приложение КСС оферта >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е електронен вид – еЕЕДОП

Писмено информираме всички участници и заинтересовани лица в публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”, че съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД.

Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по следните начини:

  1. Чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на ЕК, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.
  2. Предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
  3. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. временен печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО!!! По т. 1 – в случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

***********************

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.06.2018 г.

***********************

СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.” ще се извърши на 25.06.2018 г. от 09,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.

******************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.06.2018 г.

******************

 

Изх. № 2126/ 04.07.2018 г.

 

ДО

„АРТ ЕЛИТ” ЕООД

ГР. СОФИЯ, ЕИК: 203813349

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ЯНКОВ,

На дата 27.06.2018 г. Ви е изпратено Решение № 394/ 25.06.2018 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.”, открита с Решение номер 191/ 13.04.2018 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2018-0002 от дата: 13/04/2018 г.

Решението е изпратено на дата 27.06.2018 г. при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, с писмо изх. № 2004/ 26.06.2018 г. по куриерска фирма СПИДИ, с вид доставка експресна услуга под формата на куриерска пратка с обратна разписка с товарителница № 60584669150 на посочения в офертата Ви адрес: Гр.София, ж.к Южен парк, ул. Димитър Хаджикоцев № 114, офис 31, тел. 0896 047403.

От справка в информационната услуга на куриерската фирма по товарителница № 60584669150 се констатира следното:

На дата 28.06.2018 г. е записано: Неуспешнa доставка, Грешен адрес [к.11] НЯМА ТАКАВА ФИРМА НА АДРЕСА.

На дата 29.06.2018 г. е записано: Неуспешнa доставка, Грешен адрес [к.11] Непълен адрес [к.1002].

На дата 02.03.2018 г. в 14,35 ч. Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП – по електронна поща : [email protected], без получено потвърждение за получаване до 04.07.2018 г.

 

ПОРАДИ КОЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Решение № 394/ 25.06.2018 г. на кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.” се счита за надлежно връчено на „АРТ ЕЛИТ” ЕООД, гр. София, ЕИК: 203813349, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.07.2018 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 394/ 25.06.2018 г. за определяне на изпълнител от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подмяна покривно покритие и благоустрояване на фасади за обновяване за енергийна ефективност на сградата на народно читалище „Христо Ботев 1898“ с.Ружинци, общ.Ружинци по проект Красива България 2018 г.” и протоколи от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/73-смр-публично-състезание-проект-красива-българия-2018, с публикация от дата: 27.06.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

/Александър Александров/

 

Дата на публикуване:  Съобщение № 2126/ 04.07.2018 г. в прикачен файл >>>тук>>>

 

*******************

Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка   >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.07.2018 г.

****************

Обявление за приключване на договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.