Услуга – Публично състезание – изготвяне на инвестиционни проекти

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение:  „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“

Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение:  „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“.

Срок за получаване на оферти: 09.05.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 10.05.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ >>тук>>>

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ   >>тук>>>

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Дата на публикуване: 17.04.2018 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е електронен вид – еЕЕДОП

Писмено информираме всички участници и заинтересовани лица в публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Ружинци, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия:-   „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“; – „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“; – „Изграждане на спортна инфраструктура две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“, че съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД.

Подготовката на ЕЕДОП може да се извърши по следните начини:

  1. Чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на ЕК, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.
  2. Предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
  3. Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. временен печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО!!! По т. 1 – в случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

 

*************

 

Дата на публикуване: 30.04.2018 г. – Разяснение-1 >>>тук>>>

 

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.06.2018 г.

 

**************

СЪОБЩЕНИЕ   >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“; Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение:  „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“; Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестижионни проекти във фаза „Техническа“ и  упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение:  „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“ ще се извърши на 13.06.2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – адв. С. Младенова

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.

 

*****************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител на поръчката >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.06.2018 г.

****************

Договори за изпълнение на поръчката за ОП 1, 2, 3  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.07.2018 г.

*****************

Обявление за възложена поръчка за ОП 1, 2, 3 в АОП  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.07.2018 г.