Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция”  в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин”

Срок за получаване на оферти: 05.11.2018 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 06.11.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

Приложение ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи  >>тук>>>

Проект на договор за СМР   >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.10.2018 г.

**********

Протокол № 1 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Дата на публикуване: 08.11.2018 г.

**********

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция” в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин” ще се извърши на 23.11.2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на общшина Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

******************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.11.2018 г.

***********

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка   >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.01.2019 г.

***********

Обявление за приключен договор >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.08.2019 г.