“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин през 2019 г.”

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин през 2019 г.”.

Срок за получаване на оферти: 21.11.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.11.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9082996 >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

****************

Удължаване на срока за получаване на оферти до 17,00 ч. на 27.11.2018 г.

Отваряне на офертите: 28.11.2018 г. от 13:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9083379 >>тук>>>

Дата на публикуване: 22.11.2018 г.

**************************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител >>>тук>>>