Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2019 г., по четири обособени позиции

Община Ружинци обявява процедура по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2019 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти”.

Срок за получаване на оферти: 12.12.2018 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 13.12.2018 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ >>тук>>>

Спецификация на хранителните продукти Приложение № 1- КСС по обособени позиции >>тук>>>

Техническа спецификация – Приложение № 2 >>тук>>>

Проект на Договор Приложение № 3 >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.12.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9083897 >>тук>>>

Дата на публикуване: 05.12.2018 г.

***********

Удължаване на срока за получаване на оферти до 17,00 ч. на 17.12.2018 г.

Отваряне на офертите: 18.12.2018 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Информация за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9084221 >>тук>>>

Дата на публикуване: 13.12.2018 г.

*****************

Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Заповед за определяне на изпълнител >>>тук>>>