„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“

Община Ружинци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“; Обособена позиция № 2. „СМР на покриви на сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 4. „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 5. „ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“; Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“.

Срок за получаване на оферти: 09.04.2019 г. 17.00 часа.

Отваряне на офертите: 10.04.2019 г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявлението публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED  >>>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП1 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП2 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП3 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП4 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП5 >>>тук>>>

Техническа спецификация по ОП6 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП1 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП2 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП3 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП4 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП5 >>>тук>>>

Количествено-стойностна сметка по ОП6 >>>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор >>>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>>тук>>>

еЕЕДОП >>>тук>>>

************************

Дата на публикуване: 04.06.2019 г. – Протокол № 1 на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

***********************

СЪОБЩЕНИЕ  >>>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“: Обособена позиция № 1. „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“; Обособена позиция № 2. „СМР на покриви на сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“; Обособена позиция № 4. „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“; Обособена позиция № 5. „ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“; Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“ ще се извърши на 02.07.2019 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

********************************

Протоколи №№ 2, 3, 4 на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Доклад на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.

*******************************

Договори за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка публикувано в портала за обществени поръчки на Официален вестник на Европейски съюз/OB/S/ в базата данни на TED >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.08.2019 г.

*********************************

Обявление за приключване на договор по ОП3 – >>>тук>>>

Обявление за приключване на договор по ОП4 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП2 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП1 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 22.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП6 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.11.2019 г.

Обявление за приключване на договор по ОП5 – >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.04.2020 г.