Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап, с настоящото каним всички заинтересовани лица, имащи интерес да предоставят оферта.

 ПОКАНА >>>тук>>>

Приложения и образци >>>тук>>>

Срок за получаване на оферти: 24.06.2019 г. 17.00 часа.

Дата на публикуване: 19.06.2019 г.