Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“.

 Срок за получаване на оферти: 06.07.2020 г. 16.30 часа.

Отваряне на офертите: 07.07.2020 г. от 10:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Техническа спецификация  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор за СМР  >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.