Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“

Вътрешни правила-ЗОП – 2020 г.  >>тук>>>

Община Ружинци обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“.

 Срок за получаване на оферти: 06.07.2020 г. 16.30 часа.

Отваряне на офертите: 07.07.2020 г. от 10:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура >>тук>>>

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура в РОП >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка >>тук>>>

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка в РОП >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие  >>тук>>>

Техническа спецификация  >>тук>>>

ОБРАЗЦИ на документи >>тук>>>

Методика за оценка на офертите >>>тук>>>

Проект на договор за СМР  >>тук>>>

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

*******************************************

СЪОБЩЕНИЕ  >>тук>>>

На основание чл. 57, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“, ще се извърши на 19.10.2020 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. «Георги Димитров» № 31.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на тръжна комисия – Е. Евтимов

Дата на публикуване: 14.10.2020 г.

*********************************************

Протокол №1 на оценителна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол №2 на оценителна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол №3 на оценителна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП на оценителна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>

Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.10.2020 г.

*********************************************

Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Обявление за възложена поръчка в РОП >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.11.2020 г.