Проект „Патронажна грижа в община Ружинци“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 год.

Проект „Патронажна грижа в община Ружинци“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 год.

 

Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.101-0154

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.

Бенефициент: Община Ружинци

Основна цел на проекта: Ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на община Ружинци.

Специфични цели: Задоволяване потребността от предоставяне на услуги по домовете на лица, живеещи на територията на община Ружинци, в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация.

Основни дейности по проекта: Подбор и наемане на персонал за закупуване със средства на потребителите и доставяне до домовете на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.

Целеви групи на проекта:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания и техните семейства;
  • Лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19 и членовете на техните семейства;

Очаквани резултати:

  • Защита на обществения интерес и ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на община Ружинци.
  • Задоволяване на потребността от предоставяне на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация на минимум 22 лица от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19.

Обща стойност на проекта: 35 970,00 лв.

Срок на изпълнение: до 31.12.2020 г.

Статус: в процес на изпълнение