О Б Я В А

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище:

3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

В изпълнение на Заповед № 1 от 27.08.2020 г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

 

О Т К Р И В А:

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти собственост на дружеството:

  1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 137731 кв.м., в размер на 696880 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28247 кв.м., в размер на 142920 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 51754 кв.м., в размер на 261860 лв.

  1. Общата цена на трите имота е 1 101 660 лв. и в търга може да се участва само за всички имоти в една тръжна процедура.
  2. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга в случай, че потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.
  3. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG90 IABG 7496 1004 7359 01

  1. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота/имотите.
  1. Тръжната документация за участие в търга се получава от Управителя на общинско дружество „Р-РУЖА“ ЕООД в сградата на общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 09.00 до 15.00 часа, до 25.09.2020г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.
  2. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 15.00 часа на 25.09.2020г. включително.

Търгът ще се проведе на 28.09.2020г.от 13.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 05.10.2020г. при същите условия, на същото място и час.

         Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.