Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ружинци“