Община Ружинци работи по програма на ЕК и Съвета на Европа – РОМАКТ

Програма ROMACT

През 2013 г. Европейската комисия и Съветът на Европа стартират програма ROMACT – съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на ромски общности в неравностойно социално положение. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите.

ROMACT подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството.

ROMACT предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им. Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Тя също така им съдейства при подаването на качествени проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове. Постепенно програмата води до предоставяне на обхватни публични услуги на местно равнище.

ROMACT се изпълнява в Румъния и България. Понастоящем 56 общини от България участват в програмата.

Подходът на програма ROMACT е процесно ориентиран.

Той се състои от четири взаимно свързани СТЪПКИ, обхващащи 17 ключови ДЕЙСТВИЯ:

Стпъка 1: Поемане на ангажименти

Стъпка 2: Постигане на съгласие за нуждите и плановете;

Стъпка 3: Превръщане на плановете в действия и проекти;

Стъпка 4: Финансиране, изпълнение и мониторинг

За да постигнем успешни резултати от процеса РОМАКТ, по възможност всички ДЕЙСТВИЯ трябва да бъдат осъществени.

Осъществяването на целия процес РОМАКТ изисква около 15-20 месеца.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РОМАКТ  >>>тук>>>