Община Ружинци продължава реализация на проект „Патронажна грижа + в Община Ружинци” с шест месеца

Община Ружинци продължава реализация на проект „Патронажна грижа + в Община Ружинци” стартирал на дата 19.05.2021 г. за срок от 13 месеца по Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-6.002-0133-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. с шест месеца.

С подписване на Допълнително споразумение № 01 към договор BG05M9OP001-6.002-0133-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа + Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. се продължава предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целевите групи остават непроменени. Настоящите потребители на услуги продължават да ползват услугата в периода на удължаването на операцията.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социални услуги, ДДД във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията ѝ ще се осъществяват два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.

 Ръководител проект

Община Ружинци