Проекти на нормативни актове след 12.09.2023 г.

ПРОЕКТ на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги и мотиви >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.05.2024 г.

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 14.06.2024 г.

***

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ружинци

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ружинци.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с. Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ружинци и мотиви >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.05.2024 г.

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 12.06.2024 г.

***

ПРОЕКТ на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ружинци

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ружинци.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ружинци и мотиви >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.04.2024 г.

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 22.05.2024 г.

***

ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основение чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 19.01.2024 г. 

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 09.02.2024 г.

***

ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основение чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 23.11.2023 г. 

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 19.12.2023 г.