ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0198 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0198 „ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“,
ОДОБРЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020

На 25.08.2022 г., Сдружение „Български младежки форум“ стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0198 „Граждански мониторинг и подобрение на процедурите по формиране на младежки политики в община Ружинци“, сключвайки в качеството си на бенефициент, договор с Управляващия орган на Програмата, в размер на 55 753.85 лева безвъзмездна финансова помощ.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към граждански мониторинг на назначенията на служители в общините и в частност на млади хора. Назначенията на служители в общинските администрации, без необходимите качества за изпълнение на служебните задължения, влошават градската среда, осъществяването на местните дейности и качеството на предоставяните услуги за гражданите. Реализираните на централно ниво мерки за освобождаване на пенсионерите от администрацията не срещат подкрепа в повечето общини.

Проектът се състои от 4 дейности:
Дейност 1 е насочена към назначенията на млади хора в община Ружинци.

Дейност 2 предвижда мониторинг на конкурсите на назначаване на държавни служители. Ще се направи преглед на съществуващата практика в избрани общини, след което ще се изпратят тайни кандидати за участие в конкурси. За установените нарушения ще бъдат уведомявани контролните органи по спазването на ЗДСл.

Дейност 3 е насочена към мониторинг на назначенията по трудово правоотношение. Назначенията по трудово правоотношение не са прозрачни, защото не се обявяват в Административния регистър. Ще се проследят подробно назначенията на трудови договори в избрани общини, като фокусът ще бъде върху ресорите, в които се разпределя голям обществен ресурс. Ще се изготвят препоръки за подобряване на прилагането на законодателството и на нормативната уредба.

Дейност 4 предвижда провеждане на информационна кампания, насочена към създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси, защото без професионална администрация не може да има просперираща държава и формиране на подкрепа за мерки за привличане на млади хора в администрацията.

—————

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта са целите на Процедурата, а именно: 1) Открито и отговорно управление, и 2) Партньорско управление с гражданите и бизнеса.

Наред с целите на Процедурата, Български младежки форум ще се стреми да изпълни и следните специфични цели:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Реализация на ефективна младежка политика в община Ружинци чрез засилване на интереса на млади хора за започване на работа в общинската администрация и в публичния сектор на територията на общината.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Засилване на контрола за прилагане на законодателството в областта на подбора на държавни служители в общинските администрации.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Увеличаване на прозрачността при назначаване на служители по трудово правоотношение в общинските администрации и подобряване на нормативната уредба в областта на подбора в общините.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси и привличане на млади хора в общинските администрации.

––––––––

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

В проучването взеха участие 4 млади служители на общинска администрация – Община Ружинци на възраст до 34 г.

В структурата на общинската администрация работят млади служители на възраст 25 г., 29 г., 33 г. и 34 г.

В рамките на интервюто, участниците изразиха следните мнения по отношение на предварително зададените теми, както следва:

„Прозрачност на процеса“:

– Предлага се въвеждането на ясни и публично достъпни критерии за подбор на младите служители.

– Участниците изразиха мнение, че младите хора биха могли да научат повече за процедурите и възможностите за назначения, ако бъдат организирани редовно информационни сесии и/или уъркшопи.

„Наставничество и менторство“:

-Предлага се създаването на програма за наставничество, където опитни служители могат да бъдат ментори на младите.

Участниците изразиха необходимост от изграждане на мрежа от контакти, която да подкрепя обмен на опит между младите служители и техните наставници.

„Обучение и развитие“:

-Предлага се развиването на обучителни програми, фокусирани върху професионалното развитие на младите служители.

-Участниците изразиха необходимост от участие в конференции, семинари и обучения, които са свързани с техните области на интерес.

„Подкрепа за иновации“:

-Предлага се създаването на платформа или инициатива, която да стимулира младите служители да предлагат нови идеи и иновации.

-Участниците изразиха необходимост от осигуряване на средства или ресурси за реализация на проекти, предложени от млади служители.

„Включване в решенията“:

-Предлага се по-активно участие на младите служители в решенията, свързани с тяхната работа.

-Участниците изразиха необходимост от създаване на редовни форуми или обсъждания, където младите хора могат да изразяват своите идеи и предложения.

„Оценка на производителността“:

-Предлага се разработването на система за периодична оценка на производителността, която да бъде фокусирана върху развитието на младите служители и тяхното участие в общинските проекти.

„Обществено партньорство“:

-Предлага се сътрудничество с образователни институции и студентски организации, за да насърчите студентите да се интересуват от възможностите за работа в Община Ружинци.

„Ефективна комуникация“:

-Предлага се утвърждаването на система за редовно предоставяне на обратна връзка на младите служители относно техния опит и предложения за подобрение.

————————–
Управляващ орган – Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерски съвет

Срок на изпълнение на проекта – От датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 31.12.2023 г.

Начало на проектните дейности – 25.08.2022 г.

Предвиден край на проектните дейности – 31.12.2023 г.

Стойност на проекта: 55 753.85 лв., от които 88 650.88 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число финансиране от Европейски социален фонд в размер на 47 390.77 лв. и 8 363.08 лв. национално финансиране.