Публични регистри

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на лица заемащи публични длъжности в Общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Регистър на търговските дружества с общинско участие  >>>тук>>>

Регистър общински имоти  >>>тук>>>

Регистър продадени общински имоти  >>>тук>>>

Проекти на нормативни актове след 12.09.2023 г.

ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основение чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 19.01.2024 г. 

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 09.02.2024 г.

***

ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основение чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящия ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет страницата на община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на правилник на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството на Общински съвет – Ружинци, адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” 31, обл Видин.

Проекта на докладната може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 23.11.2023 г. 

Протокол за постъпили становища/възражения/мнения и препоръки  >>>тук>>>

Публикувано на дата: 19.12.2023 г.

Проекти на нормативни актове до 12.09.2023 г.

Проект на Наредба за символите, почетните знаци и почетните звания в община Ружинци

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредба за  символите, почетните знаци и почетните звания в община Ружинци.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на Наредба за  символите, почетните знаци и почетните звания в община Ружинци и МОТИВИ >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.06.2023 г.

***

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване представяме: Мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и услуги.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на електронния адрес на общината: [email protected].

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и мотиви >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.05.2022 г.

***

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци за периода 2021 – 2025 г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община Ружинци е длъжна да осигури обществен достъп до „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци за периода 2021 – 2025 г.”.

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

Очакваме Вашите мнения и предложения в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Програмата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 24.09.2021 г.

***

Проект на Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност Община Ружинци е длъжна да осигури обществен достъп до Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г.

В тази връзка Програма за енергийната ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г. на интернет страницата на Общината. Програмата е разработена в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Очакваме Вашите мнения и предложения в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Програмата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 13.08.2021 г.

***

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 23.03.2021 г.

***

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 14.10.2020 г.

***

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Ружинци, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги“ на:  e-mail: [email protected] или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в с.Ружинци на адрес ул.”Георги Димитров” №31.

Проект на Наредбата и мотиви за приемането и може да видите >>>тук>>>

Публикувано на дата: 08.09.2020 г.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА ДАТА 29.10.2023 Г.

01.11.2023 г. – Списък на заличените лица от избирателните списъци    >>>тук>>>

18.10.2023 г. – Списък на заличените лица от избирателните списъци    >>>тук>>>

11.10.2023 г. – Заповед за гласуване с подвижна избирателна кутия   >>>тук>>>

28.09.2023 г. – Заповед за образуване на избирателна секция в ДСХ с ОЛБ- с.Дреновец >>>тук>>>

20.09.2023 г. – Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали >>>тук>>>

14.09.2023 г. – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК в община Ружинци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на дата 29.10.2023 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) >>>тук>>>

13.09.2023 г. – ПОКАНА до партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Ружинци за провеждане на избори за общински съветници и кметове на дата 29.10.2023 г. >>>тук>>>

29.08.2023 г. – Заповед за образуване на избирателни секции >>>тук>>>

29.08.2023 г. – Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци >>>тук>>>

11.08.2023 г. – ПОКАНА до парламентарно представените партии и коалиции в 49 Народно събрание за участие в консултации за определяне на състава на ОИК на територията на община Ружинци за провеждане на избори за общински съветници и кметове на дата 29.10.2023 г.  >>>тук>>>

След 12.06.2020 г. всички обществени поръчки на община Ружинци се обявяват в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на адрес: https://app.eop.bg/buyer/27592

След 12.06.2020 г. всички обществени поръчки на община Ружинци се обявяват в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на адрес: https://app.eop.bg/buyer/27592

Проект „Грижа в дома в Община Ружинци“

ПОКАНА

за пресконференция

по проект „Грижа в дома в Община Ружинци“

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на договор № BG05SFPR002-2.001-0079-C01 по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Ви каня на пресконференция, която ще се проведе  на  22 юни 2023 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Заседателната зала на третия етаж в сградата на Общинска администрация Ружинци, с адрес с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на община Ружинци

 

Проект № BG05SFPR002-2.002-0052-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ружинци “- Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0052-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ружинци “

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Р-РУЖА“ ЕООД  ЕИК 205592928, община Ружинци, обл. Видин, със седалище: 3930 с. Ружинци обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №31, тел.: 0879440929, http://obshtina-ruzhintsi.com , [email protected]

 

В изпълнение на Заповед № 1 от 04.05.2023г. на Управителя на дружеството и на основание чл.18, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка и в изпълнение на Решение № 46 от Протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Ружинци

О Т К Р И В А:

          Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на съседни недвижими имоти, собственост на дружеството:

  1. Началната тръжна цена на недвижимите имоти е както следва:

1.1. имот „Стопански двор І” в УПИ I – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 140224 кв.м., в размер на 925 840 лв.

1.2. имот „Стопански двор ІІ” в УПИ IІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 28255 кв.м., в размер на 186 560 лв.

1.3. имот „Стопански двор ІІІ” в УПИ IІІ – 721 кв.1, по регулационния план на с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин, с площ от 50809 кв.м., в размер на 335 470 лв.

Общата начална тръжна цена е 1 447 870 лв.

2. В търга може да се участва само за трите имота заедно.

3. При участие на един кандидат същият ще бъде обявен за спечелил търга, ако потвърди началната тръжна цена. В случай, че кандидатите са повече от един, всеки трябва да потвърди началната тръжна цена и наддаде една стъпка над нея, след което да наддава с по една стъпка над предложението на предходния кандидат. Кандидатите са поканват да наддават по реда на постъпване на офертите. Стъпката за наддаване се определя от председателя на комисията при откриване на заседанието за провеждане на тръжната процедура.

4. Начин на плащане – по банковата сметка на дружеството:

Интернешънъл Асет Банк

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG63 IABG 7496 1004 7359 02

5. Депозита за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имотите.

6. Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Общинска администрация Ружинци, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, до 19.05.2023г. включително, срещу внесена сума в размер на 20 лв. по банковата сметка на дружеството.

7. Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху началната тръжна цена се внася до 16.00 часа на 19.05.2023г. включително.

Търгът ще се проведе на 22.05.2023г.от 11.00 часа в сградата на Община Ружинци, заседателна зала – ІІІ етаж.

 При липса на кандидати на първата дата повторен търг ще се проведе на 29.05.2020г. при същите условия, на същото място и час.

 Оглед на имотите може  да бъде направен всеки ден до деня на провеждане на търга.

Заповед за откриване на публичен търг >>>тук>>>

Обява за откриване на публичен търг >>>тук>>>

Дата на публикуване 05.05.2023 г.