Информация по ЗДОИ

Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Ружинци >>>тук>>>

Лица от община Ружинци определени да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, съгласно ЗДОИ и § 18 от ПР на ЗДОИ  >>>тук>>>

Списък на категориите информация по ЗДОИ >>>тук>>>

Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в община Ружинци, подлежаща на класификация, като служебна тайна  >>>тук>>>

Нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация по ЗДОИ >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2017 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2018 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2019 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2020 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2022 г. >>>тук>>>

Отчет за работата на община Ружинци по ЗДОИ за 2023 г. >>>тук>>>

*****

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОНЪТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) ДАВА ПРАВО НА ВСЕКИ:

 • български гражданин,
 • чужд гражданин или лице без гражданство,
 • юридическо лице – българско или чуждестранно,

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъпа до документи, в които е залегнал принципът, че информацията, създавана и съхранявана от държавата /общината/, е достъпна за всеки.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩИСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Заявленията за достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване, се приемат:

Достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване се предоставя след заявяване пред общинска администрация Ружинци.

Заявленията за достъп до обществена информация, респ. предоставянето на информация за повторно използване, се приемат:

  • в електронен вид, чрез електронната поща на община Ружинци: [email protected];
  • в електронен вид, чрез Платформа за достъп до обществена информация;
  • в електронен вид, чрез Системата за сигурно електронно връчване;
  • писмено заявление, изпратено на адреса на общинска администрация Ружинци (с.Ружинци, обл.Видин, ул. „Георги Димитров” № 31);
 • устно пред гл.специалист „Административен координатор“; (За устно заявен достъп до  обществена информация се съставя Протокол, след което се регистрира по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5.)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

 Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

 РАБОТНО ВРЕМЕ И КОНТАКТИ

с.Ружинци, обл.Видин, ул. „Георги Димитров” № 31

работно време – от 8:00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16:30 ч. всеки делничен ден

телефон за връзка: 0887796191, гл.специалист „Административен координатор“

Място за преглед на документи при предоставен достъп: Заседателна зала, III етаж

ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Пламен Гацев – секретар на община Ружинци
 2. Евтим Евтимов – директор на дирекция „Специализирана администрация“

определени със Заповед № 591 от 01.08.2019 г.