Наредби

ПРОГРАМИ/НАРЕДБИ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Програма за управление на кмета на община Ружинци за срока на мандата от 2019 г. до 2023 г. >>>тук>>>

План за интегрирано развитие на община Ружинци (ПИРО) 2021-2027 г.  >>>ВИЖ>>>

План за действие на община Ружинци за приобщаване на български граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2022-2024 г./ >>>ВИЖ>>>

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 2014-2020 г. >>>ВИЖ>>>

Стратегически план за развитие на общинска администрация Ружинци 2017- 2020 >>>тук>>>

Наредба за базисни наемни цени за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост  >>>тук>>>

Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ружинци/20.07.2022г./ >>>тук>>>

Наредба № 16 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности, за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 6 за управление на общинските пътища в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 8 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 23 за изграждане н опазване на зелената система на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 12 за организация на движението на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 14 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг >>>тук>>>

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на еднократни помощи на граждани от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 17 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд >>>ВИЖ>>>

Наредба № 20 за издаване на карти за паркиране на преводни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 21 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба № 22 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за организацията и дейността клубове на пенсионера на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества >>>тук>>>

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продъжба на общински жилища >>>тук>>>

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ружинци и издаване на сертификати за инвестиция клас В  >>>тук>>>

*******************

Наредба № 19 за спазване на обществения ред, опазване на околната среда и поддържане чистотата в населените места на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ружинци >>>ВИЖ>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2021 – 2028 г. приета с Решение № 323/17.05.2022 г. на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2021 – 2028 г., част от ПООС 2021-2028 >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2021 г.  >>>тук>>>

Програма за опазване на околната среда в община Ружинци, за периода 2016 – 2020 г. приета с Решение № 90/12.05.2017 г. на Общински съвет Ружинци >>>тук>>>

Програма за управление на отпадъците на община Ружинци, за периода 2016 – 2020 г., част от ПООС 2016-2020 >>>тук>>>

Годишен отчет за изпълнение на ПООС за 2020 г.  >>>тук>>>

Заповед за забрана къпането в реките и язовирите на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за поддържане на чистота на територията на община Ружинци >>>тук>>>

Заповед за честота на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Ружинци за 2023 г.  >>>тук>>>

Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2017-2019 г. >>>тук>>>

Списък на местоположението на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки >>>тук>>>

******************

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. >>>тук>>>

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. >>>тук>>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2018 г. ··>>>тук>>>

Списъци на пасища, мери и ливади общинска собственост·определени за общо и индивидуално ползване за 2016 г. ··>>>тук>>>

Заповед № РД-02-15-19/02.03.2016 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството >>>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 27.04.2016 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 28.04.2017 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади-общинска собственост от 29.04.2021 г. за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ >>тук>>>

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021/2025 г. >>>тук>>>

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012-2022г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по чл. 12, ал. 9 от ЗЕЕ за 2016 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2017 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2018 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2019 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2020 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2021 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2021 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕЕ за 2022 г. >>>тук>>>

Годишен отчет на програмите по ЗЕВИ за 2022 г. >>>тук>>>

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2022 г.  >>>тук>>>

Програма за енергийна ефективност на община Ружинци за периода 2021-2027 г. >>>тук>>>

******************

Регистър общински имоти  >>>тук>>>

Регистър продадени общински имоти  >>>тук>>>

*******************

Протокол от преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Дата 23.12.2022 г.

********************

Заповед по чл. 405а от ИК и чл. 99б от ЗГР за проверка на адресните регистрации за периода 01.05.2022г.-30.04.2023г. на територията на община Ружинци  >>>тук>>>

Заповед по чл. 405а от ИК и чл. 99б от ЗГР за проверка на адресна регистрация по молба на лица  >>>тук>>>

**********

Решение № 426/ 26.06.2018 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Лома-1“, участъци „Североизток“ и „Югозапад“, община Ружинци и община Димово, област Видин на „Пътна компания“ ЕАД, гр.София >>>тук>>

***********

Решение № МО-15 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците на община Ружинци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Ружинци 2021 – 2028 г. на РИОСВ- Монтана  >>>тук>>>

***********

Решение № МО-16 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО Ружинци 2021-2027 г. на РИОСВ- Монтана >>>тук>>>

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на ПИРО Ружинци 2021-2027 г. >>>тук>>>

***********

Издадени Разрешения за строеж тук №1/2019 , № 2/2019 , № 3/2019 , № 4/2019 , № 5/2019 , № 1/2020 , № 2/2020 , № 3/2020 , № 4/2020 , № 5/2020 , № 6/2020 , № 7/2020 ,

Общински съвет

Регистър на подадените декларации по чл.49, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ на лица заемащи публични длъжности в Общински съвет Ружинци >>>тук>>> 

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на лица заемащи публични длъжности в Общински съвет Ружинци >>>тук>>> 

**************************************************************************

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  >>>тук>>>

Дата на публикуване 24.06.2024 г.: Решения и протоколи на Общински съвет Ружинци от № 96 до № 106  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.06.2024 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.06.2024 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.06.2024 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.06.2024 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.06.2024 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Предложения до Общинсики съвет/материали по дневения ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.06.2024 г.

***************************************************************************

Дата на публикуване 03.06.2024 г.: Решения и протоколи на Общински съвет Ружинци от № 91 до № 95  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.05.2024 г. от 16,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.05.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.05.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.05.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.05.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Предложения до Общинсики съвет/материали по дневения ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.05.2024 г.

***************************************************************************

Дата на публикуване 30.04.2024 г.: Решения и протоколи на Общински съвет Ружинци от № 77 до № 90  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.04.2024 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.04.2024 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.04.2024 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.04.2024 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.04.2024 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Предложения до Общинсики съвет/материали по дневения ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.04.2024 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 03.04.2024 г.: Решения и протоколи на Общински съвет Ружинци от № 67 до № 76  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.03.2024 г. от 16,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.03.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.03.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.03.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.03.2024 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Предложения до Общинсики съвет/материали по дневения ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.03.2024 г.

***************************************************************************

Дата на публикуване 18.03.2024 г.: Решения и протоколи на Общински съвет Ружинци от № 56 до № 66  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.03.2024 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.03.2024 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.03.2024 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 14.03.2024 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 14.03.2024 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Предложения до Общинсики съвет/материали по дневения ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.03.2024 г.

************************************************************************

Дата на публикуване 21.02.2024 г.: Решения и протоколи на Общински съвет Ружинци от № 46 до № 55  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 15.02.2024 г. от 15,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 15.02.2024 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 15.02.2024 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 15.02.2024 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 15.02.2024 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Предложения до Общинсики съвет/материали по дневения ред >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.02.2024 г.

************************************************************************

Дата на публикуване 31.01.2024 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 39 до № 45  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.01.2024 г. от 09,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.01.2024 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.01.2024 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.01.2024 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.01.2024 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.01.2024 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 02.01.2024 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 31 до № 38  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.12.2023 г. от 08,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.12.2023 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.12.2023 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.12.2023 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.12.2023 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 22.12.2023 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 19.12.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 26 до № 30  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 18.12.2023 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 18.12.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 18.12.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 18.12.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 18.12.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.12.2023 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 05.12.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 4 до № 25  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.11.2023 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на Община Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.11.2023 г.

*************************************************************************

Решения от първо заседание на Общински съвет – Ружинци проведено на 09.11.2023 г. от № 1 до № 3  >>>тук>>>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАНДАТ 2023 – 2027

***

Дата на публикуване 23.10.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 502 до № 512  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 16.10.2023 г. от 14,30 ч. в в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1989“, с.Ружинци >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 16.10.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 16.10.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 16.10.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 16.10.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.10.2023 г.

************************************************************************

Дата на публикуване 29.09.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 499 до № 501  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.09.2023 г. от 16,00 ч. в малък салон на „НЧ Христо Ботев 1989“, с.Ружинци  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.09.2023 г.

************************************************************************

Дата на публикуване 19.09.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 477 до № 498  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.09.2023 г. от 09,30 ч. в в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1989“, с.Ружинци >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.09.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.09.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 14.09.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 14.09.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.09.2023 г.

************************************************************************

Дата на публикуване 04.08.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 465 до № 476  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 02.08.2023 г. от 09,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 02.08.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 02.08.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 02.08.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 02.08.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.07.2023 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 13.07.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 460 до № 464  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.07.2023 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 07.07.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 07.07.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 07.07.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 07.07.2023 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.07.2023 г.

****************************************************************************

Дата на публикуване 28.06.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 457 до № 459  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 22.06.2023 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 22.06.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 22.06.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 22.06.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 22.06.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.06.2023 г.

****************************************************************************

Дата на публикуване 19.05.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 449 до № 456  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 15.05.2023 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 15.05.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 15.05.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 15.05.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 15.05.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.05.2023 г.

****************************************************************************

Дата на публикуване 03.05.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 443 до № 448  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.04.2023 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.04.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.04.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.04.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.04.2023 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.04.2023 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 13.04.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 438 до № 442  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 11.04.2023 г. от 16,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 11.04.2023 г. от 16,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 11.04.2023 г. от 16,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 11.04.2023 г. от 16,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 11.04.2023 г. от 16,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.04.2023 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 28.03.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 432 до № 437  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.03.2023 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.03.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.03.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.03.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.03.2023 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.03.2023 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 06.03.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 423 до № 431  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.02.2023 г. от 09,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.02.2023 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.02.2023 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.02.2023 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.02.2023 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.02.2023 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 02.02.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 399 до № 422  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.01.2023 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.01.2023 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.01.2023 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.01.2023 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.01.2023 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.01.2023 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 04.01.2023 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 383 до № 398  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.12.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.12.2022 г. от 13,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.12.2022 г. от 13,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.12.2022 г. от 13,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.12.2022 г. от 13,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.12.2022 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 13.12.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 380 до № 382  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.12.2022 г. от 08,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2022 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 24.11.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 374 до № 379  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 21.11.2022 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 21.11.2022 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 21.11.2022 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 21.11.2022 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 21.11.2022 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.11.2022 г.

****************************************************************************

Дата на публикуване 04.11.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 365 до № 373  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.10.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.10.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.10.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.10.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.10.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.10.2022 г.

***************************************************************************

Дата на публикуване 30.09.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 357 до № 364  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.09.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 26.09.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 26.09.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 26.09.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 26.09.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.09.2022 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 02.09.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 346 до № 356  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.08.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.08.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.08.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.08.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.08.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.08.2022 г.

***************************************************************************

Дата на публикуване 25.07.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 340 до № 345  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.07.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.07.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.07.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.07.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.07.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 15.07.2022 г.

**************************************************************************

Дата на публикуване 01.07.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 336 до № 339  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.06.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.06.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.06.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.06.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.06.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.06.2022 г.

*************************************************************************

Дата на публикуване 23.05.2022 г.: Решения Общински съвет Ружинци от № 317 до № 335  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 17.05.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 17.05.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 17.05.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 17.05.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 17.05.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.05.2022 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 306 до № 316  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 18.04.2022 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 18.04.2022 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 18.04.2022 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 18.04.2022 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 18.04.2022 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.04.2022 г.

************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 298 до № 305  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 24.03.2022 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 24.03.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 24.03.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 24.03.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 24.03.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.03.2022 г.

***********************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 291 до № 297  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.02.2022 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.02.2022 г.

***********************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 283 до № 290  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 11.02.2022 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 11.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 11.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 11.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 11.02.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 08.02.2022 г.

***********************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 280 до № 282  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 17.01.2022 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 17.01.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 17.01.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 17.01.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 17.01.2022 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.01.2022 г.

***********************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 270 до № 279  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.12.2021 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.12.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.12.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.12.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.12.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.12.2021 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 265 до № 269  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.11.2021 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 26.11.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 26.11.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 26.11.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 26.11.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.11.2021 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 259 до № 264  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.10.2021 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.10.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.10.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.10.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.10.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.10.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 256 до № 258  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.09.2021 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.09.2021 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.09.2021 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.09.2021 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.09.2021 г. от 14,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.09.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 254 до № 255  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.09.2021 г. от 12,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.09.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 242 до № 253  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.08.2021 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.08.2021 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.08.2021 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.08.2021 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.08.2021 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 236 до № 241  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.07.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.07.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.07.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.07.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.07.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.07.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 230 до № 235  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.06.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.06.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.06.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 228 до № 229  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 08.06.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.06.2021 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 216 до № 227  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 31.05.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 31.05.2021 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 31.05.2021 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 31.05.2021 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 31.05.2021 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.05.2021 г.

************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 209 до № 215  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.04.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.04.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.04.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.04.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.04.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.04.2021 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 204 до № 208  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 12.04.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.04.2021 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 193 до № 203  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.03.2021 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.03.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.03.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.03.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.03.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.03.2021 г.

************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 175 до № 192  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.02.2021 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.02.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.02.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.02.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.02.2021 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.02.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 167 до № 174  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.01.2021 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.01.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.01.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.01.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.01.2021 г. от 12,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.01.2021 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 150 до № 166  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.12.2020 г. от 12,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.12.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.12.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.12.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.12.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.12.2020 г.

********************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 147 до № 149  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.12.2020 г. от 14,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.12.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.12.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 14.12.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 14.12.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.12.2020 г.

*****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 140 до № 146  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 16.11.2020 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 16.11.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 16.11.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 16.11.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 16.11.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.11.2020 г.

***************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 134 до № 139  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.10.2020 г. от 11,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.10.2020 г. от 11,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.10.2020 г. от 11,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.10.2020 г. от 11,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.10.2020 г. от 11,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.10.2020 г.

***************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 129 до № 133  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.09.2020 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.09.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.09.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.09.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.09.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 25.09.2020 г.

************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 115 до № 128  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.08.2020 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.08.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.08.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.08.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.08.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.08.2020 г.

************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 106 до № 114  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 31.07.2020 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 31.07.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 31.07.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 31.07.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 31.07.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.07.2020 г.

***********************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 100 до № 105  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.06.2020 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.06.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.06.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.06.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.06.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.06.2020 г.

************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 98 до № 99  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.06.2020 г. от 09.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 94 до № 97  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.05.2020 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.05.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.05.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.05.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.05.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 83 до № 93  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 24.04.2020 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 24.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 24.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 24.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 24.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.04.2020 г.

****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 74 до № 82  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 06.04.2020 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 06.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 06.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 06.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 06.04.2020 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.04.2020 г.

*****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 68 до № 73  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 12.03.2020 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 12.03.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 12.03.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 12.03.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 12.03.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.03.2020 г.

******************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 58 до № 67  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 12.02.2020 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 12.02.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 12.02.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 12.02.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 12.02.2020 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.02.2020 г.

*****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 54 до № 57  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 03.02.2020 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 03.02.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 03.02.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 03.02.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 03.02.2020 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.01.2020 г.

*****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 47 до № 53  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.01.2020 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.01.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.01.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.01.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.01.2020 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.01.2020 г.

*****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 41 до № 46  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.12.2019 г. от 12.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.12.2019 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.12.2019 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.12.2019 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.12.2019 г. от 12,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.12.2019 г.

****************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 33 до № 40  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 17.12.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 17.12.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 17.12.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 17.12.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 17.12.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2019 г.

*************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 10 до № 32  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.11.2019 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.11.2019 г.

**************************************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 5 до № 9  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 15.11.2019 г. от 12.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

Решения Общински съвет Ружинци от № 1 до № 4  >>>тук>>>

********************************************************************************************************

********************************************************************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 386  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 24.09.2019 г. от 16.00 ч. в малкия салон на читалище „Христо Ботев“/ет.1/ с.Ружинци >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.

***********************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 375 до № 385  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 17.09.2019 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 17.09.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 17.09.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 17.09.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 17.09.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 10.09.2019 г.

**********************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 359 до № 374  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.08.2019 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.08.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.08.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.08.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.08.2019 г. от 13,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.08.2019 г.

******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 357 до № 358  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 16.07.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 16.07.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 16.07.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 16.07.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 16.07.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.07.2019 г.

******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 354 до № 356  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 18.06.2019 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 18.06.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 18.06.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 18.06.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 18.06.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.06.2019 г.

*******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 342 до № 353  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.05.2019 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.05.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.05.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.05.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.05.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.05.2019 г.

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 337 до № 341  >>>тук>>>

Решения Общински съвет Ружинци от № 322 до № 336  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 10.04.2019 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 10.04.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 10.04.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 10.04.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 10.04.2019 г. от 14,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.04.2019 г.

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 312 до № 321  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.03.2019 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.03.2019 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.03.2019 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 14.03.2019 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 14.03.2019 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.03.2019 г.

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 304 до № 311  >>>тук>>>

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 297 до № 303  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 21.02.2019 г. от 09.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 21.02.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 21.02.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 21.02.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 21.02.2019 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 294 до № 296  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 05.02.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 05.02.2019 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 05.02.2019 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 05.02.2019 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 05.02.2019 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 29.01.2019 г. 

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 288 до № 293  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 25.01.2019 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 25.01.2019 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 25.01.2019 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 25.01.2019 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 25.01.2019 г. от 15,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.01.2019 г. 

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 280 до № 287  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 18.12.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 18.12.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 18.12.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 18.12.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 18.12.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

*********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 272 до № 279  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.11.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.11.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.11.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.11.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.11.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.11.2018 г.

*******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 263 до № 271  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.10.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.10.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.10.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.10.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.10.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

****************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 258 до № 262  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 28.09.2018 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 28.09.2018 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 28.09.2018 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 28.09.2018 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 28.09.2018 г. от 15,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.09.2018 г.

 ******************

Решение Общински съвет Ружинци № 257  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 05.09.2018 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 247 до № 256  >>>тук>>> 

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 15.08.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 15.08.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 15.08.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 15.08.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 15.08.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 08.08.2018 г.

**********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 237 до № 246  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 19.07.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 19.07.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 19.07.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 19.07.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 19.07.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.07.2018 г.

******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 225 до № 236 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 25.06.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 25.06.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 25.06.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 25.06.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 25.06.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.06.2018 г.

******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 223 до № 224   >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.05.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.05.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.05.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.05.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.05.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.

******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 217 до № 222   >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.04.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.04.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.04.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.04.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.04.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

************

Решение Общински съвет Ружинци № 216  >>>тук>>>

************

Решения Общински съвет Ружинци от № 204 до № 215  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.03.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.03.2018 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.03.2018 г.

*******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 195 до № 203  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.02.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 26.02.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 19.02.2018 г.

************

Решения Общински съвет Ружинци от № 179 до № 194  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 30.01.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 30.01.2018 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.

*******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 177 до № 178  >>>тук>>> 

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 11.01.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 09.01.2018 г.

*******************

Решения Общински съвет Ружинци от № 172 до № 176  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.12.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.12.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 13.12.2017 г.

*******************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 170 до № 171  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 11.12.2017 г. от 09.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 157 до № 169 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.11.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.11.2017 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

***************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 149 до № 156 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.10.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 27.10.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

  *****************

Решения Общински съвет Ружинци от № 126 до № 148 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 25.09.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 25.09.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

***********************

Решения Общински съвет Ружинци от № 121 до № 125 >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.08.2017 г. от 11.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 23.08.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.08.2017 г.

****************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 120  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.07.2017 г. от 08.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 21.07.2017 г.

****************************************************

Решениe Общински съвет Ружинци № 119  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 21.07.2017 г. от 09.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

***************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 113 до № 118  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.07.2017 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана – тук>>>

**************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 111 до № 112  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.07.2017 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана – тук>>>

**************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 102 до № 110  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 29.06.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

***************************************************

Решения Общински съвет Ружинци от № 93 до № 101  >>>тук>>>

Извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 26.06.2017 г. от 9,00 ч. в Заседателна зала на ОбС  >>>покана – тук>>>

***************************************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 86 до № 92  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 12.05.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

 Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 12.05.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 05.05.2017 г.

***************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 81 до № 85  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 06.04.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 06.04.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>

Дата на публикуване: 30.03.2017 г.

********************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 76 до № 80  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 09.03.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 09.03.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

***************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 73 до № 75  >>>тук>>>

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.02.2017 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч.  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 20.02.2017 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 17.02.2017 г.

**************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 57 до № 72  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 13.02.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по околна среда, благоустрояване, национални и европейски проекти на дата 13.02.2017 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 06.02.2017 г.

*****************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 49 до № 56  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 20.01.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дата на публикуване: 18.01.2017 г

*************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 38 до № 48  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 27.12.2016 г. от 08,30 ч. в Заседателна зала на ОбС   >>>тук>>> 

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.

****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 31 до № 37  >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.12.2016 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 05.12.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС   >>>тук>>>

Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

**************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 2 до № 30  >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.11.2016 г. от 09,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.11.2016 г.

****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 517 до № 528  >>>тук>>>

 *************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 09.09.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 07.09.2016 г.

*********

Решения на Общински съвет Ружинци от № 495 до № 516  >>>тук>>>

**************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 16.08.2016 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 16.08.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 12.08.2016 г.

 *****************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 492 до № 494  >>>тук>>>

*************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.06.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.06.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.06.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 29.06.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 27.06.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 479 до № 491  >>>тук>>>

 ********

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 02.06.2016 г. от 13,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 02.06.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 02.06.2016 г. от 10,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 02.06.2016 г. от 09,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 30.05.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 452 до № 478  >>>тук>>>

 *******

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 03.05.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 03.05.2016 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 03.05.2016 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 03.05.2016 г. от 09,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 28.04.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 441 до № 451  >>>тук>>>

  ****

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 07.04.2016 г. от 15,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дата на публикуване: 04.04.2016 г.

Решения на Общински съвет Ружинци от № 435 до № 440  >>>тук>>>

***

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.03.2016 г. от 10,30 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.03.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.03.2016 г.

 ***********************************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 19.02.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 19.02.2016 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 16.02.2016 г.

 *************************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.01.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.01.2015 г. от 08,30 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.01.2016 г.

  **************

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 29.12.2015 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 29.12.2015 г. от 08,00 ч. >>>тук>>>

 Дата на публикуване: 23.12.2015 г.

  *****

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 14.12.2015 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ОбС >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по образование, наука, спорт, здравеопазване, социална политика на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дневен ред на заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на дата 14.12.2015 г. от 10,00 ч. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 11.12.2015 г.

 ******

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет Ружинци на дата 04.12.2015 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 03.12.2015 г.

*********

Дневен ред на заседание на Общински съвет Ружинци на дата 23.11.2015 г. >>>тук>>>

Дата на публикуване: 20.11.2015 г.

*************************************************************************************

Решения на Общински съвет Ружинци от № 59 до № 67  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 57 до № 58  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 43 до № 56  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 36 до № 42  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 28 до № 35  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 20 до № 27  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 16 до № 19  >>>тук>>>

Решения на Общински съвет Ружинци от № 2 до № 15  >>>тук>>>

Решени на Общински съвет Ружинци № 1  >>>тук>>>

 ***************************************************************************************

Декларации по чл. 12 от ЗУПКИ на общински съветници в Общински съвет Ружинци   >>>тук>>>