Профил на купувача – Публична покана ID 9047606

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за зимния експлоатационен сезон 2015/2016 година, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9047606.

Срокът  за получаване на офертите е  дата  24.11.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите е на дата 25.11.2015 г. от 10:00  часа в Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>>>>

 Дата: 02.12.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>

Дата: 05.01.2016 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9045819

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за доставка с предмет „Доставка на твърди горива /донбаски въглища- марка „Дом”, въглища брикети и дърва за огрев/ за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2015-2016 г.“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9045819.

Срок за получаване на оферти: 23.09.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 24.09.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>

Дата: 28.09.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>  

Дата: 10.11.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

 

Профил на купувача – Публична покана ID 9044680

 

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет Основен ремонт улици в с.Бело поле, общ.Ружинци, обл.Видин: 1. от о.т.28-о.т.30-о.т.33-о.т.34-о.т.35-о.т.36-о.т.107-о.т.101-о.т.94- о.т.59-о.т.58-о.т.57-о.т.48- о.т.28-о.т.10; 2. от о.т.49-о.т.50-о.т.40-о.т.69- о.т.77; 3. от о.т.48-о.т.80-о.т.16-о.т.9- о.т.7-о.т.6-о.т.4”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 904680.

Срок за получаване на оферти: 20.08.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 21.08.2015г. от 09:30  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>

Дата: 02.09.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>

Дата: 05.10.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

 

Профил на купувача – OP 00272-2015-0004

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т. 11 с предмет „Доставка на гориво за отопление /газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на Лукойл Нефтохим Бургас АД/ за нуждите на ДСХ с ОЛБ с.Дреновец и СОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Дреновец през отоплителните сезони 2015-2016г., 2016-2017г., 2017-2018г.“.

Дата: 29.06.2015 г. – Решение за откриване – >>>тук>>>
Дата: 28.07.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9042602

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР на сграда общинска собствоност – Читалище „Здравец”, с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9042602.

 

Срок за получаване на оферти: 18.06.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 22.06.2015г. от 14:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>  

Дата: 26.06.2015 г. – Протокол на тръжна комисия за оценка на офертите >>>тук>>>  

Дата: 30.07.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9041868

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „ОР покрив на общински пазар с.Ружинци и ОР на покрив на сграда общинска собственост – Кметство Дражинци”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041868.

Срок за получаване на оферти: 28.05.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 29.05.2015г. от 14:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>> 
Дата: 05.06.2015 г. – Протокол на тръжна камисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 03.07.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката  >>>тук>>>

Профил на купувача – OP 00272-2015-0003

 Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т.53-о.т.90- о.т. 49-о.т. 19, с.Дреновец, общ.Ружинци““.

 
Дата: 19.05.2015 г. – Решение за откриване-· >>>тук>>>·
 
Дата: 08.06.2015 г. – Доклад на тръжна комисия >>>тук>>> и Решение за определяне на изпълнител >>>тук>>>
 
Дата: 01.07.2015 г. – Договор за изпълнениена поръчката – >>>тук>>>

Профил на купувача – Публична покана ID 9041228

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за строителство с предмет „Основен ремонт тротоарна настилка в с.Дреновец-2”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9041228.

 

Срок за получаване на оферти: 12.05.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 13.05.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>> 
Дата: 19.05.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите  >>>тук>>> 
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката >>>тук>>>

 

Профил на купувача – Публична покана ID 9040729

Публична покана за провеждана процедура от община Ружинци за избор на изпълнител за услуга с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”; Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040729.

 

Срок за получаване на оферти: 24.04.2015 г. 17.00 часа;

 

Отваряне на офертите: 27.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  >>>тук>>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  >>>тук>>>

 

Дата: 17.04.2015 г. – Разяснение 1 – >>>тук>>>

 

Дата: 30.04.2015 г. – Протокол накомисия за оценка на офертите  >>>тук>>>
 
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>

 

Профил на купувача – Публична покана ID 9040600

Публична покана за провеждана процедура от общинаРужинци за избор на изпълнител за услуга с предмет „Изработване на технически проект „Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ – Черно поле-Буковец”, община Ружинци, обл.Видин“, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9040600.

Срок за получаване на оферти: 21.04.2015 г. 17.00 часа;

Отваряне на офертите: 22.04.2015г. от 11:00  часа в Заседателна зала на община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА >>тук>>>

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ >>тук>>>>
Дата: 29.04.2015 г. – Протокол на комисия за оценка на офертите >>>тук>>>
Дата: 10.06.2015 г. – Договор за изпълнение на поръчката – >>>тук>>>